نمایش اطلاعات مطلب پروپوزال پايان نامه كارشناسي ارشد رشته معماري با عنوان تحقق حس دلبستگي به مكان در فضاهاي درماني كودكان (طراحي بيمارستان كودكان سرطاني در ساري)

  • تعداد فایلها: 2
  • 17648 بار مشاهده توضیحات
  • 181 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

هـ - بيان مسئله ( شامل تشريح ابعاد , حدود مسئله , معرفي دقيق آن , بيان جنبه هاي مجهول و مبهم , منظور تحقيق ) .
دهه 1970 اوج علاقه طراحان به كشف ارتباط مردم با مفاهيم مكان است؛ كه اغلب از بحث هاي پديده شناختي هوسرل سرچشمه ميگيرد. تا پيش از دهه 70 ميلادي در مطالعات انجام شده در زمينه رابطه انسان و مكان، دلبستگي به مكان مورد توجه قرار نگرفته بود. در بسياري از ادبيات مرتبط با مكان، مفهوم مكان اغلب بر حس تعلق يا وابستگي احساسي به يك مكان تأكيد دارد و با واژههايي همچون "ريشه داشتن"، "هم پيوندي" و يا "هويت" تعريف ميشود. علاوه بر اين شاماي براي حس مكان سه مرحله اصلي تعلق به مكان، دلبستگي به مكان و تعهد به مكان را با هفت سطح تعيين ميكند. اين سطوح از حس مكان، كاربرد فرايند حس مكان را نشان ميدهند كه شامل، بي تفاوتي نسبت به مكان، آگاهي از قرارگيري در يك مكان، تعلق به مكان، دلبستگي به مكان و ... ميشود. (Shamai, 1991) در واقع احساس تعلق و دلبستگي به مكان سطح بالاتري از حس مكان است كه در هر موقعيت و فضا به منظور بهره مندي و تداوم حضور انسان در مكان نقش تعيين كننده اي ميابد. دلبستگي مكاني، پيوندي است بين فرد يا گروه و مكاني كه ميتواند از لحاظ سطح فضايي، ميزان اختصاصي بودن و ويژگي هاي فيزيكي يا اجتماعي مكان متغير باشد و از طريق فرايندهاي روانشناختي عاطفي، شناختي و رفتاري نمودار شود. عوامل مؤثر در شكل گيري دلبستگي به مكان عبارتند از عوامل كالبدي، عوامل اجتماعي، عوامل فرهنگي، عوامل فردي و ...
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.