نمایش اطلاعات مطلب ارزيابي خسارت

  • سال انتشار: 1392
  • تعداد فایلها: 1
  • 4412 بار مشاهده توضیحات
  • 7 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

مقدمه
ارزيابي خسارت در مديريت بازسازي پس از سانحه
امروزه ارزيابي به يك تكنيك همه گير و با كاربرد گسترده در كليه فعاليت هاي علمي، تخصصي و حتي روزمـره تبـديل شـده و در تمامي ابعاد گوناگون مديريت از قبيل برنامه ريزي، طراحي، اجرا و نظاير آن نيز نمود يافته اسـت. مديريت بحران و سانحه يك مقوله فرابخشي است و تعامل بخش ها و سازمان هاي مختلف را مي طلبد، اما در اين بين جاي ساختار و سيستم نظام مندي كه تعامل بين اين بخش ها را برقراركند، در نظام مديريت بحران و سانحه كشورخالي است.

در اكثر كشورهاي سانحه خيز دنيا چنين ساختار و سيستمي را در برنامه هاي مديريت بحران و سانحه طراحي كرده اند كه تعامل بين بخش ها و سازمان هاي مختلف درگير با مديريت سانحه را در خصوص تامين اطلاعات مورد نياز براي پاسخ به موقع برقرارمي كند.

به اعتقاد كارشناسان خبره و برجسته مديريت سوانح در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، ارزيابي سانحه به عنوان بخشي از مديريت بحران در حوادث و سوانح به وقوع پيوسته تاثيراث مستقيمي در تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي مناسب براي پوشش سريع و فوري عمليات هاي امداد و نجات و پاسخگويي حوادث و سوانح به وقوع پيوسته، داشته است.

بنابر تجربيات مديران بحران حاضردرعمليات هاي گسترده و پيچيده امداد رساني به آسيب ديدگان انواع حوادث و سوانح ، ارزيابي نيازها و منابع در همه سوانح مورد نياز است و در طول همه مراحل معين پس از سانحه، از امداد و نجات و بازتواني و ساماندهي تا مرحله بلند مدت بازسازي جرياني شناور دارد.

بطور كلي ارزيابي سانحه جمع آوري و تحليل اطلاعات مربوط به سانحه و پاسخگويي به آن است و هدف از آن كسب اطلاعات منطقه آسيب ديده، بدست آوردن جزئياتي در مورد خود سانحه، نيازهاي افراد سانحه ديده و تعيين منابع موجود جهت پاسخگويي به نيازهاي اوليه افراد متاثر از نوع سانحه استفهرست:

مقدمه 8
ارزيابي خسارت در مديريت بازسازي پس از سانحه 8
واژه شناسي ارزيابي خسارت 11
انواع ارزيابي 11
ديدگاه زماني : 11
1- ارزيابي مقدماتي 11
2-ارزيابي مفصل 12
ديدگاه محتوايي : 13
موضوعات ارزيابي 15
-نحوه تهيه چك ليست براي ارزيابي خسارت پس از سانحه 16
طبقه بندي خسارات با توجه به چك ليست تهيه شده 18
انواع ارزيابي پس از سانحه: 18
روش شناسي تخمين خسارت 21
گزارش ها ي كمك كننده به تدوين چك ليست ها: 22
قالب گزارش ها 24
ارزيابي خسارت پس از سوانح 25
چهار چوب مشاركتي 25
چك ليست هاي ارزيابي 27
نيمرخ جمعيت آسيب ديده / آواره 27
ويژگي هاي كلي 27
شرايط سلامت 28
دارايي ها و ظرفيت ها 29
سرمايه هاي فيزيكي 29
سلامت و تغذيه 30
نرخ مرگ و مير 31
نرخ شيوع امراض 31
برنامه هاي واكسيناسيون: 31
تغذيه 33
آب 33
وضعيت جمعيت آواره 33
قطع عملكرد سيستم آب 34
غذا و كشاورزي 34
غذا 34
تأثير سانحه بر غذا 35
شاخص هاي كمبود غذايي را با توجه به جنسيت مشخص كنيد. مانند: 36
موجود بودن غذا 36
سيستم هاي توزيع 37
تأثيرات اجتماعي و تجاري بر كمك هاي غذايي 37
كشاورزي 37
حضور حيوانات خانگي 38
سيستم هاي كشاورزي محلي 38
توانايي هاي توليد كشاورزي 39
سرپناه 40
نيمرخ مردم تحت تأثير 40
مواد و مصالح 40
توزيع 41
امداد و نجات 42
انواع ساختمان هاي غالب و مصالح ساخت: 42
انواع كمك هاي مورد نياز: 43
بهداشت 43
وضعيت آوارگان 43
وضعيت مردم غير آواره 44
پشتيباني 44
فرودگاه ها 44
هواپيمايي شهري 45
حمل و نقل جاده اي 46
خطوط ريلي 47
انبار 48
ظرفيت هاي همكاري 49
زير ساخت ها 49
ابزار و روش ارزيابي 51
گردآوري اطلاعات و راهنماي تدوين چك ليست ها: 52
خسارات وارده به بخش مسكن: 52
آنچه بايد بدانيم و چرا بايد بدانيم؟ 53
ابزار و روش ارزيابي خسارت 54
-راهنماي تدوين چك ليست براي خسارات وارد بر زير ساخت 59
آنچه بايد بدانيم و چرا بايد بدانيم ؟ 59
ابزارهاي مناسب براي ارزيابي خسارات وارد بر زير ساخت ها 60
-راهنماي تدوين چك ليست براي خسارات وارده بر محيط زيست 63
آنچه بايد بدانيم و چرا بايد بدانيم ؟ 63
ابزراها و روش ارزيابي : 65
راهنماي تدوين چك ليست براي ساختمانهاي خسارت ديده 68
آيتم هاي چك ليست ارزيابي سريع : 71
نمونه هايي از چك ليست هاي ارزيابي: 73
فرم ارزيابي اوليه حوادث و سوانح - لحظه صفر 73
فرم گزارش ارزيابي ثانويه حوادث و سوانح 75
فرم ارزيابي ظرفيت پاسخگويي جامعه 7777
ارزيابي سريع ميداني در 24 ساعت اول: 81
فرم ارزيابي ميداني در 72 ساعت اول: 85
نمونه موردي ارزيابي خسارت ساختمان هاي بم بعد از زلزله : 95
ساختمانهاي بنايي: 96
ساختمانهاي اسكلت فلزي: 97
ساختمانهاي بتني مسلح 97
اصول ارزيابي خسارت سونامي 98
مخاطره 99
احتمال وقوع 100
تعيين بزرگي سونامي 100
استفاده از راهنماي شناور در آب‌هاي عميق يا داده‌هاي حس‌گر فشار 101
انواع ثبت سونامي 101
آسيب‌پذيري 102
توزيع فضاي خطرپذيري 102
ارزيابي خسارت سيل: 103
خسارات سيلاب 104
خسارت فرضي يا بالقوه 104
انواع خسارات سيلاب 104
ارزيابي خسارت سيلهاي رخداده 104
كليات 104
مراحل ارزيابي خسارت سيل 105
1 شناسايي محدوده يا حوزه تأثير سيل 105
2 تفكيك و طبقه بندي كاربريهاي حوزه تأثير سيل 106
ارزيابي خسارات سيل آچه اندونزي 2006 106
برآورد صدمات و خسارات 107
درخواست كمك از بانك جهاني 108
جمع آوري اطلاعات در منطقه 110
مرتب كردن و بازبيني اطلاعات 111
برآورد هزينه ها 111
بخش هاي اجتماعي 111
بخش هاي زيرساختي وخانه سازي 112
بخش هاي توليدي 112
محدوديتهاي موجود براي ارزيابي خسارت پس از سانحه 113
جايگاه ارزيابي خسارت در مراحل مختلف مديريت بحران 113
1. تخفيف خطر 113
2. آمادگي خطر 113
3. واكنش اضطراري 113
4. بازتواني 114
جمع بندي و نتيجه گيري 114
فهرست منابع و مآخذ 117
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل word تحقیق ارزیابی خسارت مربوط به سرفصل ارزیابی خطر گروه پژوهشی بازسازی پس از سانحه WORD 117 16.24 مگابایت دارد خیر 1 7