نمایش اطلاعات مطلب بررسي كارآيي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني (BRT) چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي در پايداري شهرتهران

  • سال انتشار: 1391
  • تعداد فایلها: 2
  • 4828 بار مشاهده توضیحات
  • 17 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده پايان نامه:
گسترش حمل و نقل عمومي به عنوان يكي از مهم ترين راهبردها در دستيابي به پايداري شهرها محسوب مي گردد. سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني (BRT) يك سيستم حمل و نقلي با كيفيت بالاست كه امكان جا به جايي سريع، راحت و ايمن مسافران را با درنظرگرفتن حقّ تقدّم اتوبوس به ساير
وسايل نقليه، سرعت بالاي بهره برداري و خدمات رساني مناسب به مسافران را فراهم مي نمايد. هدف اين پژوهش بررسي كارآيي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني (BRT) چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي در پايداري شهر تهران و از سه بعد محيط زيست سالم و مطلوب، استفاده بهينه از منابع و
رضايت مندي مردم مي باشد. در اين پژوهش از روش AHP براي وزن دهي به شاخص هاي مطرح شده و از روش SWOT براي تعيين نقاط قوت و ضعف دروني و فرصت ها و تهديد هاي بيروني و در نهايت استخراج راهبردهايي در جهت بهبود و توسعه ي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني ((BRT چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي بهره گرفته شده است. نتايج اين پژوهش حاكي از كارآيي اين سيستم در پايداري شهر تهران مي باشد؛ به گونه اي كه باعث كاهش بيش از 15 تن آلودگي هوا در كلّ طول مسير مي گردد كه اين باعث كاهش بيماري هاي بيماري هاي قلبي-عروقي، تنفسي و سكته ي مغزي كه با آلودگي هوا در ارتباط هستند، مي گردد؛ علاوه بر آن رضايت مندي مردم را در سطح بالائي تأمين نموده است. سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني ((BRT با افزايش سرعت حركت منجر به مصرف سوخت كمتر و در نتيجه آلودگي كمتري مي گردد؛ كه اين باعث كاهش بيماري هاي مرتبط با آلودگي هوا مي گردد؛ مسيرهاي حركتي اكثراً مجزا، ايستگاه هاي راحت، اتوبوس هاي مدرن، سرويس دهي سريع و... باعث رضايت مندي مردم از سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني ( (BRTمي گردد؛ بدين ترتيب سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني (BRT) باعث پايداري شهرها مي گردد.فهرست مطالب
فصل اول: چارچوب كلي پژوهش
1-1 بيان مسأله پژوهش. 2
2-1 ضرورت پژوهش 3
3-1 پيشينه پژوهش 5
4-1 اهداف پژوهش. 11
- هدف كلّي پژوهش.. 11
- اهداف جزئي پژوهش. 12
5-1 سوالات پژوهش.. 12
سوال كلّي پژوهش 12 .
سوالات جزئي پژوهش. 12 .
6-1 فرضيات پژوهش. 13
فرضيه كلّي پژوهش 13 .
فرضيات جزئي پژوهش.. 13 .
7-1 روش شناسي پژوهش.. 13
8-1 روش هاي گرد آوري اطلاعات پژوهش.. 14
فصل دوم: مباني نظري پژوهش
مقدمه... 16
1-2 سيستم حمل و نقل.. 16
سيستم حمل و نقل شهري.. 17 .
- سيستم حمل و نقل عمومي. 18
- سيستم حمل و نقل عمومي سريع... 20
- انواع سيستم هاي حمل و نقل عمومي سريع 21
- تراموا... 22
قطار سبك شهري 24 .
مونوريل... 27 .
قطار حومه اي.. 29 .
مترو. 31 .
32.(BRT) حمل و نقل سريع اتوبوسراني .
34..(BRT) - تعاريف حمل و نقل سريع اتوبوسراني
36.(BRT) - پيشينه حمل و نقل سريع اتوبوسراني
37...(BRT) - ويژگي هاي حمل و نقل سريع اتوبوسراني
39(BRT) - عناصر سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني
مسيرهاي حركت 40 .
ز
ايستگاه ها.. 43 .
وسايل نقليه 45 .
خدمات رساني... 47 .
جمع آوري كرايه سفر 48 .
سيستم حمل و نقل .
49(ITS) هوشمند
نسبت به ساير شيوه هاي (BRT) - هزينه هاي اجرايي و ظرفيت حمل و نقل سريع اتوبوسراني
حمل و نقل... 51
نسبت به ساير شيوه هاي (BRT) - برتري هاي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني
حمل و نقل... 52
2-2 پايداري شهر.. 54
تعاريف پايداري شهر.. 56 .
ويژگي هاي يك شهر پايدار... 58 .
نگرش بوم شناسانه به پايداري شهري . 59 .
نگرش اقتصادي به پايداري شهري. 61 .
نگرش اجتماعي به پايداري شهري. 63 .
64(BRT) 3-2 تجارب جهاني حمل و نقل سريع اتوبوسراني
كشور چين... 64 (BRT) حمل و نقل سريع اتوبوسراني .
پكن 64 .
شانگهاي. 69 .
نانجينگ. 70 .
كونمينگ 71 .
هانگژو... 72 .
شهر كوريتبا، برزيل... 74 (BRT) - حمل و نقل سريع اتوبوسراني
ارزيابي سيستم اتوبوسراني كوريتيبا.. 75 .
عوامل تشكيل دهنده ي سيستم اتوبوسراني كوريتيبا 77 .
مراحل توسعه ي سيستم اتوبوسراني كوريتيبا.. 80 .
نتايج حمل و نقل سريع اتوبوسراني در كوريتيبا.. 80 .
از ديدگاه پايداري شهري... 83 (BRT) 4 برتري هاي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني -2
83.(BRT) برتري هاي زيست محيطي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني .
84..(BRT) برتري هاي اقتصادي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني .
85.(BRT) برتري هاي اجتماعي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني .
جمع بندي 85
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
مقدمه. 89
1-3 استنتاجات چارچوب نظري پژوهش و ارتباط آن با فرضيات 89
ح
شناسايي شاخص ها براي پاسخ گويي به سوال كلّي پژوهش و انتخاب فرضيه كلّي بر اساس چارچوب نظري .
پژوهش 89
شناسايي شاخص ها براي پاسخ گويي به سوال اوّل پژوهش و انتخاب فرضيه اوّ ل بر اساس چارچوب نظري .
پژوهش. 90
شناسايي شاخص ها براي پاسخ گويي به سوال دوّم پژوهش و انتخاب فرضيه دوّم بر اساس چارچوب نظري .
پژوهش. 90
شناسايي شاخص ها براي پاسخ گويي به سوال سوّم پژوهش و انتخاب فرضيه سوّم بر اساس چارچوب نظري .
پژوهش. 90
2-3 نوع پژوهش... 91
نوع پژوهش بر اساس هدف. 91 .
نوع پژوهش بر اساس شيوه ي تحليل.. 91 .
3-3 روش هاي گرد آوري اطلاعات. 92
4-3 روش نمونه گيري.. 93
5-3 چگونگي آزمون فرضيات.. 96
جمع بندي. 96
فصل چهارم: بررسي و شناخت وضع موجود محدوده مطالعاتي؛ آزمون فرضيات
مقدمه. 98
1-4 سيستم هاي حمل و نقل شهري تهران... 98
انواع سيستم هاي حمل و نقل عمومي و نيمه عمومي تهران.. 101 .
- قطار شهري (مترو) تهران 105
- اتوبوسراني تهران... 107
- ميني بوسراني تهران.. 112
- شبكه ون تهران. 113
- تاكسيراني تهران 114
چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي در شهر تهران... 116 (BRT) 2-4 سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني
در شهر تهران... 116 (BRT) پيشينه ي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني .
چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي در شهر تهران.. 118 (BRT) عناصر سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني .
- مسيرهاي حركت 119
- ايستگاه ها... 121
- وسايل نقليه 128
- خدمات رساني 132
- جمع آوري كرايه سفر 133
135..(ITS) - سيستم حمل و نقل هوشمند
3-4 آزمون فرضيات پژوهش.. 137
آزمون فرضيه اوّل پژوهش.. 137 .
- سهم بخش حمل و نقل در آلودگي هوا.. 137
ط
- مدلسازي... 141
141.Street Canyon - مدل
143..Eulerian Grid - مدل
- فرضيات مدلسازي... 144
- ضرايب انتشار آلودگي اتوبوس ها و خودروهاي شخصي.. 145
145.(BRT) - ميزان آلودگي منتشر شده قبل و بعد از اجراي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني
- خروجي هاي مدلسازي... 147
148……………………………………………………………….……………………………………..………. Street Canyon - مدل
149...Eulerian Grid - مدل
- آزمون فرضيه دوّم پژوهش... 150
صرفه جوئي در هزينه هاي درمان ناشي از آلودگي هوا. 150 .
- آزمون فرضيه سوّم پژوهش.. 153
- جنسيت... 154
- سن.. 154
- ميزان تحصيلات.. 155
- شغل... 155
- مالكيّت خودروي شخصي.. 156
چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي 156 (BRT) - دفعات استفاده از سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني
چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي... 157 (BRT) - ساعات استفاده از سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني
- هدف سفر. 157
چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي.. 158 (BRT) - امن يت سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني
چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي.. 158 (BRT) - ايمني سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني
چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي. 159 (BRT) - تعداد ايستگاه هاي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني
چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي... 160 (BRT) - دسترسي به ايستگاه هاي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني
چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي.. 160 (BRT) - كاهش زمان سفر در سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني
چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي.. 161 (BRT) - زمان انتظار در ايستگاه هاي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني
- اخذ كرايه توسط كارت بليت... 162
- هزينه سفر 162
- ميزان راحتي اتوبوس ها.. 163
- ميزان راحتي ايستگاه ها... 163
جمع بندي... 164
فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه راهبردها
مقدمه... 167
1-5 تجزيه و تحليل تلفيقي و نتيجه گيري.. 167
169.....AHP 2-5 وزن دهي شاخص ها با استفاده از روش
ي
چهارراه تهرانپارس- پايانه آزادي در پايداري شهر تهران با استفاده (BRT) 3-5 . بررسي كارآيي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني
173...SWOT از روش
چهارراه تهرانپارس- (BRT) ارائه ي راهبردهايي در جهت بهبود و توسعه ي سيستم حمل و نقل سريع اتوبوسراني .
پايانه آزادي. 175
4-5 محدوديت هاي پژوهش.. 176
پيوست الف
پيوست ب
منابع
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.