نمایش اطلاعات مطلب بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه Al-Li تقويت شده با ذرات SiC

  • تعداد فایلها: 3
  • 3710 بار مشاهده توضیحات
  • 3 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده
در سالهاي اخير باتوجه به نقش مهم كامپوزيت هاي زمينه فلزي(MMC) در بهسازي آلياژها، فرآيندهاي ساخت آنها بسيار مورد توجه قرار گرفته است . با انتخاب مواد تقويت كننده مختلف و انـواع آنها به لحاظ ساختاري (ذره اي ، اليافي) مي تواند روشهاي ساخت متفاوت باشد.
مواد تقويت كننده در كامپوزيت هاي زمينه فلزي جدا از هم يا فازي ثانويه است كه به يك زمينه ي فلزي اضافه شده اند. نتيجه ي اين اضافه شدن ايجاد يك شبكه است كه برخي از خواص آن بهبود يافته است، به طور نمونه وار، خواصي همچون استحكام و سختي افزايش مي يابد. اغلب مواد تقويت كننده ي مورد استفاده در كامپوزيت هاي زمينه فلزي، سراميك ها (اكسيدها، كاربيدها، نيتريدها و ...) هستند.
تقويت كننده ها به دو گروه عمده تقويت كننده هاي ذره اي يا ويسكرها و تقويت كننده هاي اليافي تقسيم مي شوند . نقش تقويت كننده به نوع ساختار كامپوزيت زمينه فلزي وابسته است. در كامپوزيت هاي زمينه فلزي تقويت شده با ذرات ويسكر، زمينه جزء اصلي تحمل كننده ي بار اعمالي است. نقش تقويت كننده ايجاد استحكام و سختي كامپوزيت بواسطه ي جلوگيري از تغيير شكل زمينه است. كه اين عمل با موانع فيزيكي ايجاد شده بوسيله ي تقويت كننده انجام مي شود. اين موانع عمدتاً تابعي از نسبت فاصله ي قرارگيري ذرات به قطر ذرات است. در كامپوزيت هاي زمينه فلزي تقويت شده با الياف يكپارچه، تقويت كننده جزء اصلي تحمل كننده ي بار اعمالي است. زمينه ي فلزي در اين كامپوزيت ها براي نگهداري الياف تقويت كننده در كنار هم و توزيع هرچه بهتر بار در كامپوزيت، به خدمت گرفته مي شوند .
كامپوزيتهاي تقويت شده با الياف كوتاه خواصي ميان كامپوزيت هاي تقويت شده با الياف يكپارچه و كامپوزيت هاي تقويت شده با ذرات دارد. بطور نمونه، اضافه كردن تقويت كننده، استحكام، سختي و ظرفيت گرمايي را افزايش مي دهد در حالي كه ضريب انبساط گرمايي كامپوزيت زمينه فلزي را كاهش مي دهد. در هنگامي كه تقويت كننده با فلز دانسيته تري تركيب شود، تقويت كننده همچنين نقش كاهش دهنده ي دانسيته ي كامپوزيت را نيز ايفا مي كند. كه اين كار موجب ايجاد خواصي مانند استحكام ويژه در كامپوزيت مي گردد. حال كامپوزيتهاي آلياژ Al-Li مستحكم و تقويت شده با ذراتSic توسط روش PM (متالورژي پودر) و روش آلياژ مكانيكي بدست آمد. مطالعات نشان داد كه با كسر حجمي ذرات SiC استحكام تسليم افزايش يافته و سختي كامپوزيت تقويت شده با ذرات، حدود 20% بيش از مقدار بر آورد شده در مقايسه با آلياژ تقويت نشده است.


فصل اول:آلومينيوم وآلياژهاي آن
1- مقدمه
2- كاربرد و موارد مصرف آلياژهاي آلومينيوم .. 2
3- بازار فعلي قطعات ريختگي آلومينيوم 3
4- تقسيم بندي آلياژهاي ريختگي آلومينيوم .3
5- اثر عناصر آلياژي . 4
6- خواص آلياژهاي آلومينيوم .. 8
7- روش هاي ريختگري 9
8- عمليات كيفي ذوب . 10
1-8 حلاليت هيدروژن در مذاب آلومينيوم و اثرآن در تشكيل مك هاي گازي ... 13
1-1-8 حلاليت هيدروژن در آلياژهاي آلومينيوم ... 14
2-1-8 منابع ورود هيدروژن ... 14
3-1-8 مك هاي گازي وانقباضي 17
2-8 گاز زدايي .. 19
1-2-8 دمش گاز(گاز زدايي با گازهاي بي اثر) ... 20
2-2-8 ذوب در خلاء ... 21
3-2-8 استفاده از فلاكسهاي جامد(دگازور) 22
4-2-8 گاز زدايي از طريق مكانيكي . 22


3-8 اكسيدها و آخالها .. 23
1-3-8 تشكيل اكسيد آلومينيوم . 23
2-3-8 جداسازي اكسيدها و آخال زدايي ... 23
4-8 عمليات فلاكس زني ... 25
1-4-8 فلاكس هاي پوششي . 25
2-4-8 فلاكس هاي تميز كننده ... 25
5-8 تصفيه يا فيلتركردن .. 26
1-5-8 انواع ومنشا ناخواسته هاي غيرفلزي 27
2-5-8 چرا بايستي آخالها راازمذاب خارج نمود . 27
3-5-8 انواع فيلترونحوه قرار گرفتن آنها ... 29
9-كنترل ساختار متالوژيكي . 30
1-9 فاصله بازوي دندريتي . 31
2-9 ريزدانگي 31
1-2-9 تاثيرات ريزدانگي . 32
2-2-9 عمل ريز دانگي 33
3-2-9 مكانيزم ريزدانگي 34
3-9 اصلاح و بهسازي آلياژهايAl-Si 35
1-3-9 مكانيزم اصلاح وبهسازي . 36
2-3-9 استرانسيم (Sr) . 37
3-3-9 سديم (Na) ... 38
4-3-9 تاثيراصلاح وبهسازي برخواص مكانيكي ... 38
10- مشخصات وخواص آلياژهاي آلومينيوم ... 39
1-10 آلياژهاي نوردي .. 39
2-10 آلياژهاي ريختگي .. 41
3-10 آلياژهاي نوردي واكستروژن . 41
1-3-10 آلياژهاي آلومينيوم-منگنز(Al-Mn) 3xxx 41
2-3-10 آلياژهاي آلومينيوم-منيزيم(Al-Mg) 5xxx 42
3-3-10 آلياژهاي آلومينيوم-مس(Al-Cu) 44
4-3-10 آلياژهاي آلومينيوم-مس-منيزي2xxx (Al-Cu-Mg) ... 47
5-3-10 آلياژهاي آلومينيوم-منيزيم-سيلسيم6xxx(Al-Mg-Si) .. 48
6-3-10 آلياژهاي(Al-Zn-Mg)وآلياژهاي (Al-Zn-Mg-Cu) 7xxx 49
7-3-10 آلياژهاي ليتيم .. 50
4-10 آلياژهاي ريختگي آلومينيوم 58
1-4-10 آلياژهاي آلومينيوم-سيلسيم(Al-Si) 58
2-4-10 آلياژهاي2xx (Al-Cu) ... 60
3-4-10 آلياژهاي (Al-Mg) 5xxx ... 60
فصل دوم:كامپوزيت هاي آلومينيوم
2-1 كاربرد كامپوزيت هاي Al-Sic... 61
2-2 روش هاي توليد كامپوزيت هاي زمينه فلزي 62
2-3 توليد كامپوزيت هاي زمينه فلزي به روش متالوژي پودر 65
2-3-1 مخلوط كردن پودرهاي زمينه و تقويت كننده . 66
2-3-2 روش هاي شكل دهي كامپوزيتهاي زمينه فلزي در متالوژي پودر . 67
2-4 تاثيردما برمكانيسم هاي شكست درآلياژ 8090Al-Liو تركيب 8090Al-Li/Sic . 70
2-4-1 تكنيك هاي تجربي ... 70
2-4-2 نتايج و بحث و بررسي .. 71
2-5 آلياژمكانيكي براي انتشارموثراستحكام دهنده هايSic در كامپوزيت آلياژ Al-Li .. 77
2-5-1 روش تجربي . 83
2-5-2 پراكندگي Sic زيرميكرون درآلياژ Al-Li . 86
2-5-3 نتايج آزمايش . 92
2-6 تعيين مشخصات فيزيكي كامپوزيت هاي آلومينيومي . 95
2-6-1 روش آزمايش ... 98
2-6-2 مشخصات ميكرومكانيكي .. 100
2-6-3 مدل سازي . 105
2-7 نتيجه گيري . 108
منابع و مراجع
منابع انگليسي 109
منابع فارسي 110
عنوان انگليسي ... 111
3فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.