نمایش اطلاعات مطلب گزارش كارآموزي تصفيه خانه آب و فاضلاب شهرستان سنندج

  • سال انتشار: 1389
  • تعداد فایلها: 1
  • 6995 بار مشاهده توضیحات
  • 17 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

تصفيه خانه آب و فاضلاب بخش سنجش آب از دو قسمت تشكيل شده است 1- آزمايشگاه شيمي فيزيك آب 2- آزمايشگاه ميكروبيولوژي:

1- آزمايشگاه شيمي فيزيك آب:
عمده ترين آزمايشات در اين واحد انجام ميشود در اين واحد آزمايشاتي بسته به نوع آب و انچه كه از ما خواسته شده انجام ميشود كه در زير اسم اين آزمايشات را ذكر ميكنم:
1-:تعيين مقدار آمونياك: 2-:تعيين مقدار نيترات: 3- :تعيين مقدار سولفات به روش كدورت سنجي: 4- تعيين مقدار منگنز 5- : تعيين مقدار مواد آلي: 6-: تعيين مقدارفسفات: 7-تعيين مقدارفلوئور: 8- تعيين مقداركلرور: 9- آزمايش رنگ: 10-آناليز كلر باقي مانده 11- آناليز كلر باقي مانده: 11 -:تعيين مقدار آهن: 12 - تعيين ميزان قليائيت آب: 13 -: آزمايش هدايت سنجي آب: 14- PH سنجي: 15 -: كدورت سنجي آب: 16 -:تعيين مقدار نيتريت: 17 -آزمايش بو: 18 -:تعيين مقدار سديم و پتاسيم در اب بوسيله فتومتر شعله اي:

2- ما در آزمايشگاه ميكروبي دو كار عمده را انجام ميدهيم:
BOD and COD -1 آزمايشهاي
2- شناسائي ميكرو ارگانيسم هاي بيماري زا و تائيد وجود آنها در نمونه آب
در واقع تعيين آن قسمت از آلاينده اي آلي است كه باكتر يها قادر به تجزيه آنها هستند و ضمنا BOD اما در مور د آزمايش اول منظور از دانستن مواد آلي موجود در آب است كه ميتوان انها را توسط اسيد كروميك اكسيد كرده و كربن را بصورت گاز دي اكسيد COD منظور از كربن در آورده.واضح است كه اين شاخص هم معرف مواد الي قابل تجزيه و هم غير قابل تجزيه با باكتري مي باشد:
استفاده ميكنيم اين روش از سه مرحله MPN در مورد آزمايش دوم ما سعي خواهيم كرد با استفاده از روشي موسوم به روش تشكيل شده است:
1 مرحله احتمالي← محيط كشت لاكتوز براث
2 مرحله تائيدي ← محيط كشت برليانت گرين
3 مرحله تکمیلی ← محيط كشت E.C مديوم
همانطور كه مي بينيد براي هر مرحله ما محيط كشت مخصوصي داريم ما در اين روش ميتوان از آزمايش نه لوله اي يا پانزده لوله اي استفاده بكنيم بسته به نوع حساسيت كارمان است در هر مرحله از اين روش ابتدا باشد يا وجود باكتري را احتمالا مشخص كرده سپس با استفاده از مراحل دوم و سوم نوع باكتري كه ميتواند اشرشيا كلاي يا پلي فرم كل باشد را تعيين كرد

فهرست مطالب:
فصل اول
-1-1 آب و اهميت آن:. 4
-2-1 آب و منابع آن: . 4
-1-2-1 نكات مهم در تهيه آب شرب: . 5
-2-2-1 مهمترين منابع آب در دنيا: . 5
-1-2-2-1 آب باران: . 6
-2-2-2-1 آب رودخانهها: . 6
-3-1 آب ذخيره شده از نظر ميزان باكتريها و اكسيژن: . 7
-4-1 پديده حياتي در ذخيره آب: . 7
-5-1 مواد موجو در آب: . 8
-6-1 جامدات معلق: . 8
-7-1 عناصر ناچيز موجود در آب: . 9
-8-1 آلودگي آب
-1-8-1 تاريخچه: . 9
-2-8-1 تعريف آلودگي آب: . 01
-3-8-1 عوامل آلوده كننده آب: . 01
-4-8-1 عوامل آلوده كننده آبهاي زيرزميني: . 01
-9-1 عوامل آلوده كننده آبهاي سطحي: . 00
-1-9-1 آلوده كنندههاي صنعتي: . 00
-2-9-1 فاضلاب خانگي: . 00
-3-9-1 حشره كشها ، سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي
-4-9-1 معيارهاي كيفيت آب: . 01

فصل دوم . 05
-2 آزمايشگاه شيمي فيزيك آب: . 05
-1-2 عنوان آزمايش:تعيين مقدار آمونياك: . 05
-2-2 عنوان آزمايش: كدورت سنجي آب: . 06
-3-2 عنوان آزمايش:تعيين مقدار سولفات به روش كدورت سنجي: . 07
-4-2 عنوان آزمايش تعيين مقدار منگنز: . 08
-5-2 عنوان آزمايش: تعيين مقدار مواد آلي: . 08
-6-2 عنوان آزمايش: تعيين مقدارفسفات: . 09
-7-2 عنوان آزمايش: تعيين مقدارفلوئور: . 09
-8-2 عنوان آزمايش: تعيين مقداركلرور: . 09
-9-2 عنوان آزمايش: آزمايش رنگ: . 11
-10-2 عنوان آزمايش آناليز كلر باقي مانده: . 11
-11-2 عنوان آزمايش:تعيين مقدار آهن: . 10
-12-2 عنوان آزمايش:تعيين ميزان قليائيت آب: . 11
-13-2 عنوان آزمايش: آزمايش هدايت سنجي آب: . 12
-14-2 عنوان آزمايش pH سنجي
-15-2 عنوان آزمايش:تعيين مقدار نيترات: . 14
-16-2 عنوان آزمايش:تعيين مقدار نيتريت: . 15
-17-2 عنوان آزمايش:آزمايش بو: . 15
-18-2 عنوان ازمايش:تعيين مقدار سديم و پتاسيم در اب بوسيله فتومتر شعله اي: . 16

فصل سوم . 21
-3 آزمايشگاه ميكروبي: . 21
41 . چيست: 3 BOD-1-3
41 . :BOD -1-1-3 نحوه انجام آزمايش
چيست: . 40 COD -2-3
42 . فصل چهارم 4
-1-4 فاضلاب شهري و پساب صنعتي . 42
منابع: . 45
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
فایل گزارش کارآموزی با عنوان تصفیه خانه آب و فاضلاب شهرستان سنندج رشته مهندسی شیمی PDF 47 1.07 مگابایت دارد خیر 0 17