نمایش اطلاعات مطلب بررسي تاسيسات گاز-گاز مايع جزيره سيري، مكان: تاسيسات NGL جزيره سيري

  • عنوان مطلب: بررسي تاسيسات گاز-گاز مايع جزيره سيري، مكان: تاسيسات NGL جزيره سيري
  • سرفصل مربوط: رشته شیمی > گزارش کارآموزی > مهندسی نفت
  • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشکده مهندسی نفت
  • تهیه کننده(ها): محمد داوود مجیدی
  • سال انتشار: 1392
  • تعداد فایلها: 2
  • 4557 بار مشاهده توضیحات
  • 11 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

معرفي
شركت نفت فلات قاره در اين طرح قصد دارد تاسيسات قديمي خود را گسترش داده وهمچنين تاسيسات جديدي احداث كند. اين طرح شامل 4پروژه زير ميباشد:
1. ايستگاه تقويت فشارگازكيش (كه خط لوله خشكي آن بطول 9كيلومتر توسط شركت هاي چگالش(EP) وراديرا(C) انجام گرديد).
2. خطوط زيردريايي سيري به كيش وقشم كه توسط شركت گلماروبارج سايپم انجام شد(طول خط لوله دريايي سيري – قشم 102كيلومتروسيري – كيش 83.5 كيلومترميباشد).
3. تاسيسات فراساحل نصر (شركت بينا).
4. تاسيساتNGL (شركت OIEC)
• واحد NGL به عنوان اولين پالايشگاه گاز-گازمايع شركت نفت فلات قاره ميباشدكه درجنوب غربي جزيره ي سيري ودرخليج فارس درزميني به مساحت 18هكتارواقع شده است.هدف ازاين طرح جمع آوري گازهاي همراه جزيره سيري واستحصال ميعانات گازي باظرفيت طراحي4ميليون مترمكعب( 142ميليون فوت مكعب) گازهمراه و106مترمكعب درروز(665بشكه درروز)ميعانات گازي درمنطقه ميباشدكه بابهره برداري ازاين پروژه علاوه برجلوگيري ازآلودگي محيط زيست ،ايجادفرصت هاي شغلي ، بهره برداري ازپتانسيل هاي انرژي موجوددركشورباعث درآمدارزي حدودا150ميليون دلاردرسال خواهدشد.

فهرست
مقدمه و تشكر 8
فصل اول: آشنايي كلي با تأسيسات NGL سيري 9
معرفي محل كارآموزي: 10
-1-1هدف: 10
-2-1 منابع تأمين گازورودي به تأسيسات : NGL 11
-3-1محصولات توليدي تأسيساتNGL : 11
-4-1 واحدهاي فرآيندي تأسيساتNGL: 11
NGL-5-1 مشخصات خوراك 12
شكل( 1): نماي كلي ازقسمتهاي مختلف واحد 13
فصل دوم :ادغام و همسان سازي فشار ورودي هاي كارخانه 14
-1-2جداسازي ميعانات: 15
شكل(2):جداكننده افقي 15
-2-2شرح فرآيندواحد01 : 16
شكل( 3)PFD:واحد 01 16
-3-2شرح فرآيندواحد02 : 17
شكل (4 ):نماي كلي واحد 02 18
-4-2شرح فرآيندواحد 10 : 18
شكل (5): PFDواحد 10 19
-5-2شرح فرآيندواحد20 : 19
-6-2هدف ازتثبيت سازي ميعانات گازي: 20
جدول(1): تركيبات گاز 21
شكل(7)PDFواحد20 22
فصل سوم :حذف ناخالصي ها از گاز 23
-1-3واحد 11(ضرورت جداسازي ناخالصي هاازگاز): 24
-2-3تركيباتي كه بايدمعمولاازگازطبيعي حذف شوند: 24
-3-3فرآيندهاي جداسازي 24
-4-3جذب توسط حلال : 25
-5-3سيستم فرآورشي تصفيه گازباآمين 25
-6-3فرآيندمتيل دي اتانول آمين: 25
-7-3واكنشهاي متيل دي اتانول آمين 26
-8-3شرح فرآيند : 27
شكل (7): PFDواحد 11 29
-9-3واحد12 ( لزوم جداسازي آب ازنفت وگازطبيعي) : 30
شكل(8):انواع هيدراتهاي تشكيل شده درفرآيندهاي مختلف گاز 30
-10-3فرآيندهاي مختلف نمزدايي ازگازطبيعي: 31
-1-10-3روش جذب درمايع بوسيله مايعات جاذب الرطوبه: 31
-2-10-3روش جذب جامدبه وسيله جامدات جاذب الرطوبه: 31
-3-10-3روش ميعان نمودن آب،بوسيله فشردن وياسردكردن گاز: 31
-11-3عملكردسيستمهاي نمزدائي باموادجامد 31
-12-3سيستمهاي نمزدائي بادوبسترخشك كننده: 32
شكل( 9): نمزدايي باموادجاذبالرطوبه توسط دوبستر: 32
-13-3هدف ازواحد12: 33
-14-3موادجاذب: 33
-15-3انواع جاذب هاي فيزيكي آب (فرايندجداسازي غربالي) : 33
-16-3خواص مهم زئوليتها: 33
-17-3شرح فرآيندواحد 12: 34
شكل (10)STATUS : ADSORPTION 35
شكل (11)STATUS:HEATING 35
شكل(12)STATUS: COOLING 36
شكل (13)STATUS:STAND –BY 36
فصل چهارم : تفكيك و جداسازي محصولات 37
-1-4شرح فرآيندواحد13 : 38
شكل(14):مسيرمايع سازي واحد13 39
شكل (15): Cold Box 40
شكل(16): نماي كلي واحد13 40
شكل (17) :PFD واحد 13 41
-2-4واحد14 )واحدتفكيك(NGL : 41
4-2-1-هدف از واحد 14 : 42
-3-4 شرح فرآيندبرج اتانزدا(دي اتانايزر): 42
شكل (18): PFDلوپ برج دي اتانايزر 43
-4-4شرح فرآيندبرج پروپانزدا(دي پروپانايزر): 43
شكل (19):PFD لوپ برج دي پروپانايزر 44
-5-4شرح فرآيندبرج بوتانزدا(دي بوتانايزر): 44
شكل (20):PFD لوپ برج ديبوتانايزر 45
-6-4شرح فرآيندبرج پنتانزدا(دي پنتانايزر): 45
شكل (21):PFD لوپ برج دي پنتانايزر 46
فصل پنجم : سرد سازي و ذخيره محصولات 47
-1-5شرح فرآيندواحد 15: 48
-1-1-5 سردسازي محصول پروپان: 48
-2-1-5سردسازي محصول بوتان 48
-3-1-5 سردسازي محصول پنتان 48
شكل(22):PFDواحد 15 49
شكل(23):مسيرسيكلUserهاي پروپان 49
-2-5واحد17 : 50
-3-5وظايف اصلي مخازن: 50
-4-5كاربردمخازن : 51
-5-5شرح فرآيندواحد17 : 51
-1-5-5ذخيره سازي محصول پروپان : 51
-2-5-5ذخيره سازي محصول بوتان 52
شكل (24): تانك هاي دوجداره ذخيره گازمايع(پروپان وبوتان) 53
شكل (25): قسمتهاي مختلف تانكهاي دوجداره ذخيره گازمايع(پروپان وبوتان) 53
-3-5-5ذخيره سازي محصول پنتان : 54
-6-5مشخصات محصولات : 54
-7-5واحد21 (ذخيره سازي كندانسيت) : 55
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.