نمایش اطلاعات مطلب گزارش كارآموزي در پروژه ايستگاه راه‌آهن كرمانشاه

  • سال انتشار: 1393
  • تعداد فایلها: 1
  • 5114 بار مشاهده توضیحات
  • 8 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

مقدمه
راه آهن از جمله فعاليت هاي پرسابقه اقتصادي در ايران است كه باتوجه به اهميت آن از هنگام ورود به ايران از جمله مراكزي بود كه بسياري از صاحبان حرفه و فن و مهندسان كشور را به خود جلب و جذب كرد و مركزي شد براي تربيت بهترين نيروهاي فني كشور ولي با عدم توسعه و پيشرفت همه جانبه آن در سال هاي پس از آغاز فعاليت در ايران دچار خمودگي و ركود گرديد. اين امر باتوجه سياستگذاران و برنامه ريزان كشور مي تواند برطرف شود و بخش حمل و نقل ريلي به بخشي پرسود در كشور تبديل شود و كارآمدترين نيروهاي فني و مهندسي كشور را جذب و به كار گيرد.
تا زماني كه ساختار اين بخش مهم در اقتصاد ايران دچار تحول جدي نشود نمي توان به اجرايي شدن مصوبه هاي قانوني اميدوار بود.
راه آهن در واقع مهمترين بخش حمل و نقل در ايران است ولي مدتهاست كه مهجور مانده است. راه آهن بي شك مهمترين عامل تحول اقتصاد جهان و هنگام انقلاب صنعتي است. از ۳۷۰ سال پيش كه نخستين واگن هاي اسبي در انگليس براي حمل ذغال سنگ به كار گرفته شد تا سال ۱۸۰۴ كه موتورهاي بخار براي حركت واگن هاي قطار و حمل بار و مسافر به كار گرفته شد حدود ۱۷۰ سال گذشته بود و به تدريج سرعت بشر در دستيابي به فن آوري هاي جديد و توسعه و پيشرفت افزايش مي يافت. مهمترين ويژگي اين دوران كه دوران انقلاب صنعتي است، افزايش سرعت و حجم انتقال بار و مواد اوليه و كالا است كه به تحول بزرگ صنعتي و اقتصادي درجهان منجر شد.
راه آهن به واقع مهمترين وسيله حمل و نقل در اقتصاد هر كشوري است كه مي تواند اقتصادي ترين نتيجه را با توجه به سرعت و توان حمل بالا و مصرف اندك انرژي به بار آورد. اين ويژگي در قرن نوزدهم به توسعه و گسترش سريع و برق آساي راه آهن در سراسر جهان شد و اين كاركرد تا امروز نيز ادامه دارد و امروزه نيز راه آهن با مصرف اندك انرژي بيشترين حاصل را در بخش حمل و نقل مي دهد در حالي كه با توجه به حساسيت هاي امروز در مورد آلودگي محيط‌زيست كمترين خسارت را به محيط‌زيست وارد مي كند. در حال حاضر يك لوكوموتيو گازوئيلي مي تواند يك تن بار را با مصرف يك گالون گازوئيل ۶۱۰ كيلومتر حمل كند كه سه برابر توان يك كاميون است.به طور كلي راه آهن و قطار تحول مهمي در همه ابعاد زندگي بشر ايجاد كرده و در قرن نوزدهم بزرگترين تجارت و فعاليت اقتصادي پس از صنايع نساجي بود. روند رشد و توسعه اقتصاد كشورها در جهان در بخش حمل و نقل پس از ارابه هاي اسبي با راه آهن و كشتي به حركت درآمده و پس از آن در ديگر بخش ها و به ضرورت حمل و نقل جاده اي و هوايي نيز جايگاه خود را يافته است.
مزيت حمل و نقل با راه آهن نسبت به جاده
1- ايمني : آمار نشان داده است كه مسافرتهاي ريلي از ايمني بيشتري نسبت به مسافرتهاي جاده اي برخوردارند، اگر مسافرتهاي ريلي را با مسافرتهاي جاده اي مقايسه كنيم مي بينيم كه خطر تصادف جاده اي حدود24 برابر بيشتر از مسافرتهاي ريلي است.
2- انرژي : در مقايسه مصرف انرژي در حمل و نقل ريلي و جاده اي تجزيه و تحليل هاي مختلفي وجود دارد ، و آمار و ارقام متفاوتي ارائه گرديده است . مثلا" در گزارش مقايسه مصرف سوخت در سيستم حمل و نقل ريلي و جاده اي كه توسط كارشناس گروه مطالعات اقتصادي مركز تحقيقات راه اهن ارائه گرديده است ، ميزان مصرف سوخت براي حمل هر 1000تن كيلومتر با در جاده حدود 9/104 ليتر ميباشد در حاليكه براي همين ميزان بار كه اين مقدار حدود 1/0 مصرف حمل و نقل جاده اي مي باشد. سوخت براي هر 1000 نفركيلومتر حمل و نقل مسافر در جاده 10 ليتر و براي حمل و نقل در راه آهن حدود 7 ليتر مصرف خواهد شد.
3- محيط زيست : بهره گيري از حمل و نقل ريلي در زمينه حفظ محيط‌زيست نسبت به حمل و نقل جاده اي بسيار موثر است، بطوريكه حمل و نقل سبز عنوان نموده‌اند بخشي از مزيت هاي حمل و نقل ريلي به شرح ذيل مي باشد :
الف : آلودگي هوا : در تحقيقات بعمل آمده در كشور سوئد معلوم گرديد، كه چنانچه در گسترش و توسعه راه آهن اقدام نمايند و حمل و نقل ريلي را جايگزين حمل و نقل جاده اي بطور عام نمايند، از سال 1990 تا سال 2000 مي توانند ميزان آلودگي هوا را بميزان 30% اكسيد نيتروژن 80% هيدروكسيدها و 50% هيدروكربنها را كاهش دهند در اين تحقيقات مشخص گرديده است، كه سهم راه آهن در آلودگي هوا فقط 1% است.
ب- سر و صدا : در اين زمينه راه آهن مفيدتر بوده و تحقيقات علمي ثابت كرده است، كه سر و صدا حاصله از خودروهاي راه آهني به خاطر برد فركانس مفيدشان آزار و اذيت كمتري نسبت به سر و صداي حاصله از خودروهاي جاده‌اي دارند.

ج- استفاده از زمين : در كشور آلمان راهها و جاده هاي مساحتي حدود 9/4 درصد از خاك اين كشور را در‌بر‌مي گيرد، كه از اين مقدار ( يعني 9/4 درصد ) چيزي كمتر از نيم درصد متعلق به راه آهن مي باشد. راه آهن نياز چنداني به زمين ندارد، يك مسير دو خطه مدرن فقط 7/13 متر زمين ( عرض) را اشغال مي كند ، اما يك بزرگراه چهار باندي با ظرفيت مشابه تقريبا سه برابر زمين مذكور را نياز دارد . از طرفي راه آهن به اندازه‌اي كه جاده در موازنه محيطي دخالت دارد تغيري در محيط ايجاد نمي كند، چراكه در راه آهن سطح زمين به آسفالت كردن نياز ندارد.
4- مقايسه هزينه‌هاي ساخت راه آهن و جاده : در كشور ژاپن مقايسه‌اي بين ظرفيت و هزينه احداث راه آهن ( برقي) با جاده صورت گرفت كه در اين بررسي راه آهن به صورت دو خط و جاده بصورت چهارباندي فرض شده است، و حداكثر ظرفيت هر دو مورد استفاده قرار گرفت. تحت اين شرايط نتيجه بررسي ها نشان داد كه راه آهن 3 الي 5 برابر جاده در مقابل سطح زمين مساوي ظرفيت حمل و نقل دارد. در مورد هزينه ساخت، هزينه هاي جاده سازي در هر كيلومتر 3 برابر در مورد ترافيك بار بيشتر است.
5- توسعه راه آهن سبب آباداني كشور و امنيت ملي و كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري ناوگان حمل و نقل كشور ميشود، بطور متوسط در فاصله هاي 20 كيلومتر يا كمتر با احداث ايستگاه باعث آباداني مي شود و از طرفي با ايجاد توانايي حمل و نقل انبوه سبب امكان جابجايي سريع نيروهاي مسلح كشور شده و امنيت منطقه را برقرار مي سازد. همانطور كه آمار نشان مي دهند هزينه‌هاي نگهداري ناوگان ريلي ( تعميرو نگهداري لكوموتيو و واگنهاي باري و مسافري ) بسيار كمتر از هزينه هاي نگهداري ناوگان جاده‌اي مي باشد، لذا نگهداري ناوگان ريلي ارزبري كمتري دارد.


فهرست مطالب
مقدمه .. 1
مشخصات عمومي پروژه ايستگاه راه‌آهن كرمانشاه .... 3
موقعيت كلي ايستگاه در مسير ...... 4
موقعيت كلي ايستگاه در محل ....... 5
شكل كلي ايستگاه ..... 5
سازه‌هاي ايستگاه راه آهن كرمانشاه ....... 6
پيشرفت فيزيكي پروژه به تفكيك فضاها ......... 7
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه 8
معرفي سازه ها . 9
ساختمان اصلي(ترمينال اصلي) .... 9
سقف هاي كامپوزيت(مركب) . 12
پي گسترده ....... 18
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 23
ﺑﻠﻮك ﭼﯿﻨﯽ ....... 25
اتصالات ... 28
عكسهايي از ديگر جزييات سازه اين ساختمان ......... 33
ﺳﯿﺴﺘﻢ زﯾﭗ ...... 37
سازه ترمينال اصلي ايستگاه راه آهن ملاير ..... 41
اشكالاتي(شبهاتي) كه در سازه ديده شده ...... 43
نمازخانه .. 44
ﮔﭻ ﮐﺎري . 48
سازه نمازخانه ايستگاه راه آهن حك ...... 48
انبار كالا . 50
ساندويچ پانل .. 50
ديوار حايل ......... 58
ديگر سازه‌هاي اين پروژه .... 63
خلاصه فعاليتهاي دوره كارآموزي
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل ورد گزارش کارآموزی مهندسی عمران، در پروژه ایستگاه راه‌آهن کرمانشاه WORD 69 27.7 مگابایت دارد خیر 1 8