نمایش اطلاعات مطلب برش مستقیم  (نمونه 1)

  • سال انتشار: 1381
  • تعداد فایلها: 3
  • 64991 بار مشاهده توضیحات
  • 100 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

در همه مسائل مربوط به پایداری خاك از قبیل طراحی پی‌ها ، دیوارهای حائل و خاكریزها ، داشتن اطلاعات كافی راجع بع مقاومت خاك ضروری است. اندازه‌گیری و تعیین مقاومت خاكها بویژه برای خاكهای چسبنده كه در مباحث پایداری خاك اهمیت و كاربرد زیادی دارد، جزء مباحث پیچیده مطرح در مكانیم خاك می‌باشد. مقاومت خاك در قسمتهای مختلفی منحنی كه معرف معیار گسیختگی مصالح است ، اسامی مختلفی دارد كه شامل مقاومت كششی، مقاومت برشی و مقاومت فشاری می‌باشد. لیكن می‌توان گفت كه مقاومت برشی خاك ، عمدهترین عامل در تعییین رفتار خاكها می‌باشد. مقاومت برشی خاك، مقاومت داخلی در واحد سطح آن است، یعنی مقاومتی كه خاك می‌تواند برای تاب آوردن در برابر گسیختگی و لغزش در امتداد هر صفحه دلخواه خود بسیج كند. مشخص است كه موضوع مقاومت برشی برای بررسی مسائل پایداری خاك از قبیل باربری و پایداری شیبها و شیروانیها و فشار افقی مؤثر بر روی سازه‌های نگهدارنده (دیوارهای حائل) خاك كاربرد دارد. گسیختگی حالتی است كه برای جسم تعریف می‌شود. این پدیده ممكن است ناشی از افزایش تنش یا تغییر شكل یا انرژی جذب شده توسط جسم باشد. گسیختگی ممكن است بصورت شكستگی ویا بصورت جریان خمیری باشد كه در حالت اخیر با تنش ثابت تغییر شكلهای زیادی در جسم ایجاد می‌شود.
3فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل با فرمت PDF PDF 17 595.12 کیلوبایت ندارد خیر 1 47
دریافت فایل با فرمت WORD WORD 18 638.5 کیلوبایت دارد خیر 2 35
دریافت فایل با فرمت EXCEL EXCEL نامشخص 72.5 کیلوبایت دارد خیر 1 18