نمایش اطلاعات مطلب ريزپهنه بندي شهر تهران (جايكا)

  • سال انتشار: 1379
  • تعداد فایلها: 13
  • 77091 بار مشاهده توضیحات
  • 1865 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

پيشگفتار

گزارش پروژه ريز پهنه‌بندي لرزه‌اي تهران بزرگ در برگيرنده نتيجه مطالعاتي است كه در فاصله زماني فروردين 1378 تا شهريور 1379 توسط مركز مطالعات زلزله و زيست محيطي تهران بزرگ و گروه مطالعاتي ژاپني (متشكل از مشاوران بين‌المللي پاسيفيك و شركت اُيو) تحت قرار داد آژانس همكاريهاي بين‌المللي ژاپن (جايكا) در تهران به‌انجام رسيد.
درگزارش نهايي شرايط اجتماعي و فيزيكي گستره مورد مطالعه توصيف گرديده و تحليل خسارت ناشي از زلزله بر اساس توان بالقوه زلزله‌هاي بزرگ نيز انجام شده است. توصيه‌هاي لازم براي پيشگيري و مديريت بحران ناشي از زلزله نيز ارائه گرديده است. گروه مطالعاتي، سامانه داده‌هاي جغرافيايي (GIS) جامع را به عنوان پشتيبان تحليل داده‌ها و ارائه نتايج آنها تشكيل داد به طوري كه علاقمندان به تحليل‌هاي شهري، ساختار تفصيلي مديريت بحران و مطالعات و برنامه ريزي تهران بزرگ بتوانند به آساني اين داده‌ها را مورد بهره‌برداري قراردهند.
مطالعه ريز پهنه‌بندي لرزه‌اي گستره تهران بزرگ با موفقيت به اهداف خود مبني بر برآورد مستدل خسارتي كه ممكن است در اثر رويداد زلزله سناريو پيش‌آيد، دست يافت. بيشترين خسارت، كه براساس مدل گسل ري برآورد شده است در حقيقت به لحاظ ماهيت و بزرگا، شديدترين در نوع خود خواهد بود كه منجر به تخريب حدود 500,000 ساختمان يا 55 درصد كل ساختمانها و تلفات تقريباً 400,000 نفر خواهد شد. اگر خسارت، عملاً در مقياس ياد شده روي دهد، ضرر و زيان احتمالي اقتصادي، به طور مستقيم يا غير مستقيم، هزينه‌اي تقريباً معادل با كل توليد ناخالص ملي را در بر خواهد داشت.
مي‌توان با اطمينان اظهار نمود كه اين مطالعه توجيه مستدلي است براي اهميت و ضرورت اجراي اقدامات مناسب پيشگيري و مديريت بحران در شهر تهران كه بسياري از فعاليت‌هاي ملي در آن متمركز است.
اصولاً پيشگيري و مديريت بحران شهري از مهمترين تعهدات اجرايي شهرداريها محسوب مي‌شود. بدين منظور طرح پيشگيري و مديريت بحران ناشي از زلزله بايد با ابتكار و پيشگامي شهرداري تهران تهيه و به اجرا درآيد.
جاي دارد از مساعي همه جانبه جناب آقاي مهندس ابوالقاسم آشوري كه با حمايت‌هاي بي‌دريغ خود موجبات اجراي اين پروژه را فراهم آوردند و همچنين از اهتمام جناب آقاي مهندس قاسم تقي‌زاده خامسي (معاونان وقت فني و عمراني شهرداري تهران) براي تداوم كار پروژه در زمان مسئوليتشان قدرداني نمايد.

فهرست مطالب
فصل 1- مقدمه
1-1- سابقه مطالعه
1-1-1- اهداف مطالعه
1-1-2- گستره مورد مطالعه
1-2- رويكردهاي اصولي و روش‌شناختي مطالعه
1-2-1- مراحل انجام مطالعه
1-3- تشكيلات سازماني
فصل 2- ايجاد پايگاه داده‌هاي جغرافيايي
2-1- ايجاد پايگاه داده‌هاي جغرافيايي براي مديريت بحران ناشي از زلزله
2-1-1- مقدمه
2-1-2- هدف از ايجاد پايگاه داده‌هاي جغرافيايي
2-1-3- طراحي پايگاه داده‌هاي جغرافيايي
2-1-4- گردآوري و وارد كردن داده‌ها (رقمي كردن داده‌ها)
2-1-5- واحد تحليل داده‌ها
2-1-6- تحليل داده‌ها
2-1-7- بررسي تفصيلي آسيب‌پذيري
2-1-8- انجام مطالعه آزمايشي
2-1-9- توصيه‌هايي براي كاهش اثر بحران ناشي از زلزله
2-2- شرايط طبيعي و اجتماعي موجود در گستره مورد مطالعه
2-2-1- توپوگرافي
2-2-2- زمين‌شناسي
2-2-3- گسل‌ها
2-2-4- آبهاي زيرزميني
2-2-5- لرزه‌خيزي
2-2-6- كاربري موجود زمين
2-2-7- جمعيت
2-2-8- ساختمانها
2-2-9- تاسيسات شهري
2-2-10- شريانهاي حياتي
2-2-11- شبكه راهها
2-2-12- پلها
2-2-13- تاسيسات خطرناك
فصل 3- تحليل زلزله
3-1- كليات
3-2- طبقه بندي زمين
3-2-1- داده‌هاي مورد استفاده براي طبقه بندي زمين
3-2-2- سنگ بستر لرزه‌اي
3-2-3- مدل زمين
3-2-4- خواص خاك مدل زمين
3-3- سناريوي زلزله
3-3-1- زلزله سناريو
3-3-2- مدل گسل زلزله
3-4- روشهاي تحليل
3-4-1- بازسازي موجريخت لرزه‌اي در سنگ بستر مهندسي
3-4-2- تقويت امواج زمين زير سطحي
3-5- محاسبه جنبش زمين در اثر زلزله
3-5-1- بيشينه شتاب زمين
3-5-2- شدت زلزله
فصل 4- برآورد آسيب‌هاي ناشي از زلزله
4-1- ساختمانهاي مسكوني
4-1-1- روش برآورد آسيب‌هاي وارده
4-1-2- تنظيم پايگاه داده‌هاي موجود
4-1-3- برآورد آسيب‌هاي وارده
4-2- تلفات انساني
4-2-1- روش برآورد تلفات انساني
4-2-2- برآورد تلفات
4-2-3- اعتبار برآورد تلفات
4-3- پلها
4-3-1- روش برآورد آسيب‌هاي وارده
4-3-2- تنظيم پايگاه داده‌ها
4-3-3- برآورد آسيب‌هاي وارده
4-4- ساير
4-4-1- بناهاي عمومي عمده
4-4-2- شريانهاي حياتي
4-4-3- تاسيسات خطرناك
4-4-4- روانگرايي
4-4-5- پايداري شيب‌ها
فصل 5- ارزيابي خطر پذيري هريك از مناطق براي خطر زلزله
5-1- روش ارزيابي
5-2- ارزيابي مناطق براساس هريك از مدل‌هاي گسل زلزله
5-2-1- مدل گسل ري
5-2-2- مدل گسل شمال تهران
5-2-3- مدل شناور
5-3- نتيجه ارزيابي خطر پذيري
فصل 6- انجام مطالعه آزمايشي
6-1- توصيف محدوده مطالعه آزمايشي
6-1-1- گزينش محدوده مطالعه آزمايشي
6-1-2- جزئيات محدوده مطالعه آزمايشي
6-1-3- بررسي تفصيلي وضعيت ساختمانها
6-1-4- بررسي وضعيت آمادگي محدوده مطالعه آزمايشي در برابر بحران ناشي از زلزله
6-1-5- نكاتي در مورد پيشگيري بحران ناشي از زلزله در محدوده مطالعه آزمايشي
فصل 7- توصيه‌هايي براي تدوين طرح تفصيلي پيشگيري و مديريت بحران شهري
7-1- مقدمه
7-1-1- بررسي مجدد آسيب‌هاي ناشي از زلزله در شهر تهران
7-1-2- خلاصه راهكارهاي اصولي و نتيجه گيري
7-2- توصيه براي اقدامات قانوني
7-2-1- تاريخچه مقررات قانوني براي حوادث طبيعي در ايران
7-2-2- كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي
7-2-3- وزارت كشور: سازمان مجري مديريت بلاياي طبيعي
7-2-4- نكاتي در مورد اقدامات قانوني
7-2-5- توصيه براي ارتقاي اقدامات قانوني
7-3- توصيه براي ساختار سازماني
7-3-1- ساختار سازماني موجود براي سياست گذاري بلاياي طبيعي: كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي
7-3-2- نكاتي در مورد ساختار سازماني موجود
7-4- توصيه براي اقدامات مالي
7-4-1- بودجه اختصاص يافته براي بازسازي آسيب‌هاي ناشي از بلاياي طبيعي
7-4-2- اقدامات مالي اضافي
7-5- توصيه براي طرح تفصيلي پيشگيري و مديريت بحران شهري
7-5-1- روند گذشته مطالعات و فعاليت‌هاي مرتبط در ايران
7-5-2- مقوله‌هاي مورد نياز طرح تفصيلي پيشگيري و مديريت بحران شهري
7-5-3- مقوله‌هاي مورد نياز در ايجاد سياست و اهداف
7-5-4- برآورد خسارت و نقشه خطر (ريز‌پهنه‌بندي لرزه‌اي)
7-5-5- تدوين طرحهاي پيشگيري
7-5-6- تدوين طرحهاي عمليات اضطراري
7-5-7- طرح نوسازي و بازسازي
7-6- توصيه براي تدوين طرحها و برنامه‌‌هاي اجرايي
فصل 8- توصيه براي طراحي سازه‌اي
8-1- اقدامات اصلاحي براي آئين‌نامه‌هاي ساختماني و سازه‌ها (اقدامات بلند مدت)
8-1-1- مقدمه
8-1-2- توصيه براي آئين نامه طراحي ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله
8-1-3- توصيه براي بهبود جزئيات ضعيف سازه‌اي
8-1-4- هم‌سنجي روش برآورد لرزه‌اي
8-2- پيشنهاد اقدامات فوري
8-2-1- تخريب و نوسازي و يا مقاوم سازي
8-2-2- بهسازي لرزه‌اي و تقويت لرزه‌اي
فصل 9- توصيه براي وارسي‌هاي تفصيلي و بررسي فعاليت لرزه‌اي


ملاحظات:فصل 2 گزارش به فرمت pdf به سایت افزوده شد.
13فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
فهرست مطالب WORD 12 455.5 کیلوبایت دارد خیر 0 157
فهرست جداول و اشکال WORD 8 297.5 کیلوبایت دارد خیر 0 140
فصل 1 - مقدمه WORD 10 836.5 کیلوبایت دارد خیر 0 174
فصل 3 - تحلیل خطر زلزله WORD 43 7.1 مگابایت دارد خیر 1 196
فصل 4 - برآورد آسیب‌های ناشی از زلزله WORD 120 17.2 مگابایت دارد خیر 5 183
فصل 5- ارزیابی خطر پذیری هریك از مناطق برای خطر زلزله WORD 9 995 کیلوبایت دارد خیر 1 178
فصل 6- انجام مطالعه آزمایشی WORD 25 2.9 مگابایت دارد خیر 1 134
فصل 7- تدوین طرح تفصیلی مدیریت بحران WORD 63 1021.5 کیلوبایت دارد خیر 2 137
فصل 8- توصیه برای طراحی سازه‌ای WORD 35 2.57 مگابایت دارد خیر 2 129
فصل 9- بررسی فعالیت لرزه‌ای WORD 2 125.5 کیلوبایت دارد خیر 0 158
پیشگفتار WORD 1 24 کیلوبایت دارد خیر 0 119
سخنرانی شهردار WORD 2 88 کیلوبایت دارد خیر 0 93
فصل 2 گزارش قبلا در پایگاه موجود نبود که اضافه شد. PDF 84 44.13 مگابایت دارد خیر 2 67