نمایش اطلاعات مطلب مروري بر طراحي سازه هاي فرا ساحلي (سكوي شابلوني)

  • سال انتشار: 1394
  • تعداد فایلها: 2
  • 3653 بار مشاهده توضیحات
  • 11 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

فهرست عناوين صفحه
1 فصل اول مقدمه 2
2 فصل دوم سازه هاي حفاري در دريا 4
2‌.1‌ سه دسته سازه فراساحلي 5
2‌.2‌ دكلهاي فرا ساحلي 6
2‌.3‌ سازه هاي حفاري ساكن در ته دريا 7
2‌.4‌ شناورهاي مردابي (Swamp Barges) 8
2‌.5‌ دكلهاي متصل به سكوهاي ساكن 9
2‌.6‌ شناور حفاري (Drilling Tender 10
3 فصل سوم انواع سكوهاي دريايي 11
3‌.1‌ سكو هاي شابلوني 12
3‌.2‌ سكوي حفاري خود بالابر: 13
3‌.3‌ سكو هاي بتني وزني: 13
3‌.4‌ سكو هاي كششي 14
3‌.5‌ سكو هاي نيمه شناور 15
4 فصل چهارم آناليز مورد نياز براي طراحي سكوهاي شابلوني 16
4‌.1‌ اناليز بارگيري 17
4‌.2‌ آناليز حمل 19
4‌.3‌ آناليز نصب 21
4‌.4‌ روش بلند كردن جكت و عرضه از روي بارج 22
4‌.5‌ اناليز جكت ها قبل از شمع كوبي 23
4‌.6‌ اناليز برجا 25
4‌.7‌ آناليز ديناميكي زلزله 26


مقدمه:
با وابستگي روزافزون صنايع و دنياي مدرن به نفت و محصولات پتروشيمي، حوزه ي عمليات اكتشاف و استخراج نفت و گاز به پهنه درياها و اقيانوسها نيز كشيده شده است.در اين ميان حتي اعماق دور از دسترس درياها نيز جدا از اين فعاليتها نبوده و امروزه حفاري و استخراج نفت تا وراي اعماق
1111متر با رشد چشمگيري رو به افزايش است.اوايل شناخت و استخراج منابع نفتي، در مناطق كم عمق صورت ميگرفت اما امروزه به مرور با كاهش ذخاير نفتي و بعلاوه اثبات وجود نفت درمناطق عميقتر، در نقاط مختلفي از دنيا به صنعت استخراج نفت از آبهاي عميق اهميت فراواني داده ميشود.اما عمليات دراعماق به معني رويارويي با نيروهاي بزرگتر،ممانهاي بيشتر و در نتيجه افزايش استفاده از مواد و سازه هاي سنگين و در نهايت بالا رفتن هزينه را به دنبال دارداز اين رو امروزه تمايل زيادي به استفاده از انواع جديدي از سازههاي دريايي تحت عنوان سازههاي تطبيقي در ميان طراحان و بهره برداران به وجود آمده است.گروه علوم و فناوريهاي دريايي سينا در اين بخش به معرفي سازه هاي بتني در بخش سازه هاي ثابت و برج مهار شده از سازه هاي تطبيقي پرداخته است.
مهندسي سازه هاي فراساحلي يك حوزه نسبتا جديدي در علوم مهندسي است. كه با طراحي و نصب سازه هاي فراساحلي براي مقاصد مختلف سركار دارد. ميتوان گفت اين رشته در سال 1947 در اولين سازه فلزي در ابهاي خليج مكزيك نصب شد.
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.