نمایش اطلاعات مطلب مقايسه تطبيقي آيين نامه طراحي و دستورالعمل مقاوم سازي(2)

  • سال انتشار: 1382
  • تعداد فایلها: 1
  • 63786 بار مشاهده توضیحات
  • 9 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

درسالهاي اخير باتوجه به ارزش اقتصادي ساختمانهاي موجود، سعي براين بوده است كه پايداري ساختمانها از ديد حداقل هاي لازم مورد بررسي قرار گرفته و در همين رابطه دستور العملهاي مقاوم سازي تدوين شده اند. با توجه به فلسفه اين دستورالعملها ضرايب ايمني درنظر گرفته شده درآئين نامه هاي طراحي بايد قاعدتاً از ضرايب ايمني اين دستورالعملها بزرگتر باشد. باتوجه به بحث فوق انتظار مي رود كه سازه هاي طراحي شده مطابق آئين نامه هاي طراحي معمول، توسط دستورالعمل مقاوم سازي هم تأييد شوند. در واقع روشهاي مقاوم سازي سازه ها كه در دستورالعملهايي نظير FEMA356 يا دستورالعمل مقاوم سازي كشورمان به تفصيل بيان شده اند را ميتوان روشهايي دقيقتر و منطبق بر طراحي سازه هاي موجود دانست. با اين حال بدليل جديد بودن موضوع و اينكه هنوز دستورالعمل مقاوم سازي كامل و به صورت آئين نامه ارائه نشده است، مواردي را مي توان يافت كه متناقض با اصل فوق مي باشد و به همين دليل نياز به مقايسه دستورالعمل مقاوم سازي با ضوابط آئين نامه طراحي ضروري به نظر مي رسد.
هدف از انجام پايان نامه اي که سمينار آن در حال حاضر ارايه شده است تکميل کار مقايسه نتايج طراحي با آئين نامه هاي طراحي و كنترل آن توسط دستورالعمل هاي مقاوم سازي، که در پايان نامه آقاي عبدالله ابيانه انجام شده است مي باشد. در واقع در اين پايان نامه امكان كنترل سازه هاي طراحي شده توسط آئين نامه طراحي وانتطار جوابگويي آن توسط دستورالعمل مقاوم سازي بررسي مي گردد.
براي انجام هدف فوق مي توان از روشهاي گوناگوني استفاده كرد. در روش استفاده شده در اين پايان نامه، با تعريف پارامترهايي كه تفاوت بين آئين نامه طراحي و دستورالعمل مقاوم سازي را نشان مي دهد، مسير مقايسه به صورت كلي و بدون اتکا به سازه اي خاص در مي آيد. براي استفاده از روش اخير هنوز هم نياز به دسته بندي سازه ها به قابهاي خمشي فولادي، قابهاي ساده مهاربندي شده، قابهاي خمشي بتن آرمه و ساز ه هاي با ديوار برشي و همچنين دسته بندي اعضاي موجود در آنها است.
دراين روش براي اعضاي كنترل شونده توسط تغيير شكل كه توسط آئين نامه طراحي طرح شده اند، متناظر با ضرايب mموجود در دستورالعمل مقاوم سازي ضريب md يعني نسبت نيرو به ظرفيت عضو تعيين شده و با ضرايب m موجود در دستورالعمل مقاوم سازي مقايسه مي شود. در مورد اعضاي كنترل شونده توسط نيرو كه توسط آئين نامه طراحي طرح شده اند، نسبت نيرو به ظرفيت عضو تعيين شده و با مقدار مجاز يك مقايسه مي شود.
براي تعيين نسبت هاي فوق نياز به تعريف پارامترهايي كه ناشي از تفاوت آئين نامه طراحي و دستورالعمل مقاوم سازي هستند، است . با توجه به اينكه تفاوت آئين نامه طراحي و دستورالعمل مقاوم سازي ناشي از تفاوت در بارگذاري زلزله و همچنين نحوه محاسبه و كنترل اعضا مي باشد، ضرايبي براي تبديل بارگذاري زلزله آئين نامه طراحي و دستورالعمل مقاوم سازي وتبديل مقاومتهاي مربوط تعريف مي شود.
در بررسي تيرهاي قابهاي خمشي فولادي ومهاربندها و ستونهاي اطراف مهاربندها در قابهاي ساده مهاربندي شده نياز به تعريف سه ضريب براي بارگذاري زلزله ويک ضريب تبديل مقاومت ويک ضريب مربوط به نسبت تلاشهاي طراحي ثقلي به تلاشهاي طراحي ناشي از زلزله است.
در بررسي ستونهاي قابهاي خمشي بتني با توجه به اينکه ستونها به صورت توأم تحت اثر نيروي محوري و لنگر خمشي قرار دارند و اينکه ستونها بوسيله نمودار اندرکنش طرح مي شوند ، نياز به ساده سازي در نمودار اندرکنش و تعريف ضريب ديگري که نسبت نيروي محوري طراحي به حد اکثر نيروي قابل تحمل ستون است، مي باشد
در برسي ديوار برشي همچنين ضرايب مشابهي براي تبديل بارهاي زلزله و مقاومتها تعريف مي شود.
در هر يک از اعضاي سازه اي فوق بررسي پارامتريک نقاط اختلاف را نشان داده و نياز به بررسي علل اختلاف آشکار مي شود. پس از معلوم شدن موارد اختلاف مي توان به بررسي علل اختلافات پرداخت.
در نهايت سعي شده است مجموعه مثالهايي که تفاوت بين آئين نامه طراحي و دستورالعمل مقاوم سازي را بيان مي کند از ميان ساختمانهاي واقعي که در يک سال گذشته مورد بررسي و مقاوم سازي قرا ر گرفته اند، گرد آوري و مورد بحث قرار گيرد. در اين بررسيها آيين نامه طراحي سازه هاي بتني آيين نامه آبا در نظر گرفته شده است.
همچنين باتوجه به استفاده زياد از عبارت هاي آيين نامه طراحي و دستورالعمل مقاوم سازي، در متن پايان نامه از اين به بعد واژه "آيين نامه" به جاي عبارت آيين نامه طراحي و واژه "دستورالعمل" به جاي عبارت دستورالعمل مقاوم سازي استفاده شده است.
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل سمینار کارشناسی ارشد PDF 45 551.64 کیلوبایت دارد خیر 1 9