نمایش اطلاعات مطلب عدم قطعيت در تخمين جنبش شديد زمين

  • سال انتشار: 1383
  • تعداد فایلها: 2
  • 58478 بار مشاهده توضیحات
  • 9 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چکیده

وجود عدم قطعيت در پديده هاي فيزيكي يك احتمال يا بر اثر وجود اشتباه نيست، بلكه يك قانون است. از طرف ديگر بدليل اهميتي كه برآورد جنبش شديد زمين در زندگي اجتماعي ما انسانها دارد، تعيين دقيق اينكه چه مقدار عدم قطعيت در محاسبات ما وارد بوده است امري است بسيار مهم. در مطالعه حاضر ابتدا بصورت اجمالي روشهاي متفاوت تخمين جنبش شديد زمين را مورد مطالعه قرار ميدهيم و سپس به معرفي عدم قطيعيتهاي پرداخته و زمينه هاي ورود آنها را در ماسبات جنبش شديد زمين بررسي ميكنيم. عدم قطعيتهايي كه مربوط به مدل انتخابي و ناقص بودن دانش شناخته ميشود (Aleatory) و نيز عدم قطعيتهاي وابسته به طبيعت تصادفي پديده زلزله (Epistemic) بشري هستند و تاثير آنها در نتيجه نهايي برآورد خطر به تفكيك پارامترهاي مختلف مورد بررسي قرار ميگيرد.
در فصل سوم روشهاي متداول محاسبه ميزان عدم قطعيت معرفي ميشوند و در فصل چهارم روش آناليز حساسيت مورد بحث قرار ميگيرد. در فصل پنجم گام را فراتر از بررسي عدم قطعيتها در تخمين جنبش شديد نهاده و به بررسي نقش آنها در برآورد ريسك كه هدف نهايي از تخمين جنبش شديد زمين است نيز پرداخته ميشود تا بتوانيم با داشتن دورنمايي ميزان تاثير عدم قطعيتها را در مباحث هزينه-ريسك تشخيص دهيم.
به منظور شناخت هر پديده و كاربردي كردن نتايج حاصل از محاسبات انجام شده بايد دقت نتايج كاملا مشخص گردد. در پديده هايي كه پارامترها و عوامل مختلفي در آنها دخالت دارند، بدليل خطايي كه در پارامترهاي ورودي و نيز مدلهاي ساخته شده براي پيش بيني نتايج پيشنهاد گرديده است، همواره شاهد خطاي زيادي در نتايج هستيم. هر كدام از پارامترهاي ورودي ذاتا داراي عدم قطعيت هايي هستند كه اين عدم قطعيتها با عدم قطعيتهاي ناشي از دانش ناقص ما تركيب ميشوند و در نهايت پاسخهاي نهايي شاهد مقاديري پيچيده و ناقص از عدم قطعيتها هستيم. شناخت عدم قطعيتها شامل شناخت منابع ورودي و تاثير آنها در پاسخ نهايي است بدين ترتيب خواهيم توانست بازه نهايي از جوابهاي ممكن و احتمال يا ضريب مربوط به هركدام از آنها را تعيين نماييم. بدين ترتيب حاشيه اطمينان دقيق براي پاسخ انتخابي براي ادامه روند طراحي و تحليل و يا تصميم گيري خواهيم داشت.
در مطالعه حاضر ابتدا به صورت گذرا به مفهوم تحليل خطر و روشهاي آن خواهيم پرداخت و سپس با مفهوم و انواع عدم قطعيت آشنا ميشويم. در فصل سوم به روشهايي كه ميتوان از آنها در محاسبات عدم قطعيتها استفاده نمود پرداخته و مثالهاي عملي از آن را ارائه مينماييم. در نهايت آناليز حساسيت و روش تفكيك را معرفي نموده و با نتيجه گيري مطلب را به پايان ميرسانيم.
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل سمینار کارشناسی ارشد PDF 61 1.4 مگابایت دارد خیر 1 6
فایل پرزنتیشن سمینار کارشناسی ارشد به صورت PowerPoint PPT 38 945.5 کیلوبایت دارد خیر 1 3