نمایش اطلاعات مطلب بررسي تحقيقات انجام شده به منظور بهينه سازی مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر

  • سال انتشار: 1384
  • تعداد فایلها: 1
  • 57742 بار مشاهده توضیحات
  • 54 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

مقدمه
يكي از مهمترين مواردي كه در جامعة امروزي كمتر به آن توجه شده است ، مديريت در امر ساخت و ساز و پژوهش در آن مي باشد كه پيامد آن ايجاد مسائل بسياري در كليه فرآيند هاي طرح هاي عمراني، هچون طولاني شدن مدت اجراي طرحها و چند برابر شدن هزينه تكميل طرح ها نسبت به برآورد اوليه آن بوده است . طولاني شدن مدت تكميل طرح ها نيز به معناي معطل ماندن منابع مالي و فيزيكي كشور، از جمله به صورت طرح هاي نيمه تمام است . چنانچه به هزينة تمام شده طرح ها ، عدم النفع حاصل از معطل ماندن منابع مالي و فيزيكي نيز افزو ده گردد ، انبوه سرماية درگير و بلا استفاده در اين طرحها قابل توجه مي باشد.
مهندسي ارزش يكي از راهكارهايي است كه امروزه به شكل جدي در محافل دانشگاهي و ارگانها و سازمانهاي دولتي و خصوصي به آن پرداخته مي شود . طبق تعريف ، مهندسي ارزش يك چارچوب تحليلي براي تع يين عملكرد يك پروژه ، محصول ، فرآيند و يا خدمت تعيين مي كند . وقتي كه عملكردهاي يك پروژه يا خدمات يا محصول مشخص شدند و بر روي آنها توافق صورت گرفت، مهندسي ارزش روشي را براي كاهش هزينه به كار ميگيرد به گونه اي كه عملكرد ، كيفيت و مقبوليت محصول يا خدمات بهبود و يا بازده فرآيند افزايش يابد . به عبارت ديگر اين تكنيك ، عملكردهاي محصول يا خدمات را مشخص ، عملكردهايي كه ارزش كمي ايجاد مي كند را شناسايي و در نهايت پيشنهادي براي بالا بردن ارزش اين عملكردها ارائه مي كند.
در نگاه اول مي توان اين انتظار را داشت كه به كمك اين تكنيك ، د و مشكل عمدة طرح هاي عمراني قابل حل بوده و مي بايست در كلية پروژه هاي عمراني اعمال مهندسي ارزش را اجباري نموده اند ولي اين برداشت اندكي ساده انگارانه مي باشند چرا كه دو مسأله مهم را از نظر دور داش ته است ، اولين مسئله اين است كه بر اساس تاريخچه مهندسي ارزش ، اين تكنيك ابتداعًا در صنايع توليدي كشور ايالات متحده آمريكا و با فرهنگ ، آداب و رسوم و طرز تفكر حاكم بر آن كشور متولد شده و به تدريج در چنين محيطي تكميل گشته است و مؤفقيت ها و نتايج مثبت و منفي آن ويژه صنايع توليدي و خدماتي آن كشور مي باشد . لذا بكارگيري بي چون و چراي اين تكنيك در پروژه هاي عمراني كشور بدون در نظر گرفتن شرايط و خصوصيات حاكم بر دستگاه هاي اجرايي دولتي ، شركت هاي خصوصي ، بهره برداران ، استفاده كنندگان از خدمات و روابط خاص پيمانكاري و مشاوره اي و كارفرمايي نتايج قابل توجهي در بل ند مدت نخواهد داشت ( اگر چه در گاهي موارد در صورتي كه تيم مهندسي ارزش قوي و كارفرما اعتقاد كامل به نتايج مهندسي ارزش داشته باشند ، ممكن است نتايج مثبتي حاصل آيد ).دومين مسأله اي كه مي توان در اين جا بدان اشاره كرد ، عدم همكاري ميان تيم مهندسي ارزش و تيم طراحي يك پروژه و پيامدهاي منفي آن مي باشد . طبق تعريف ، تيم مهندسي ارزش ، كار خود را از مرحلة طراحي آغاز مي كند . در اين مرحله (فاز ٢ طراحي ) معمو ً لا پروژه تعريف شده و مطالعات امكان سنجي و طراحي اوليه تكميل و فاز دوم طراحي در حال انجام مي باشد . مسلمًا يك تيم طراحي متخصص با انجام ماه ها كار گروهي و تخصصي ضمن جمع آوري اطلاعات كامل مربوط به پروژه و تجزيه و تحليل آنها توانسته است پروژه را به اين مرحله برساند . به بيان ساده تر تيم طراحي تك تك آجرهاي مصالح ساختمان فرضي پروژه را ديده ، لمس كرده و پس از تاييد ، در كنار هم قرار داده است و گذشته از كيفيت و صحت عمليات ، سازه اي يكپارچه و منظمي به وجود آورده است . حال تيمي به درخواست كارفرما متشكل از نمايندة كارفرما ، نمايندة مشاور ، نمايندة پيمانكار و ع ده اي متخصص تشكيل و طرح را بازنگري كرده ، عملكردهاي با ارزش پائين را شناسائي و پيشنهادات خود را ضمن تائيد نمايندگان پيمانكار ، مشاور و كارفرما ، ارائه و سپس به كار خود پايان مي دهند . در اين مرحله بحران آغاز مي شود چر ا که ممكن است تيم طراحي از اجراي كامل پيشنهادات تيم مهندسي ارزش به دليل عادت كردن به روشهاي خود شانه خالي كند و يا با بهانه هايي از قبيل افزايش زمان اجرا ، ايجاد بحران در كارگاه ، عدم امكان پذيري اجراي پيشنهادات در زمان كنوني ، عدم آشنايي تكن يسي نها و كارگران حرفه اي با اين شيوه هاي پيشنهادي و غيره كارفرما را در كنار گذاشتن پيشنهادات تطمين كند.
از طرف ديگر حتي در صورت اجراي پيشنهادات ، مشاور طراح از قبول مسئوليت ناشي از اجرا خودداري نموده و نارسايي هاي پروژه ، حتي مسائل مربوط به سوء مديريت و سو ء نظارت بر پروژه را بر دوش تيم بگذارد كه در نهايت نارضايتي كارفرما و بهره بردار ان را از ماه عسل پروژه به دنبال خواهد داشت.
استفاده از تكنيكهاي مديريت كيفيت فراگير در پروژه های عمرانی يکی از راهکارهايي است که از يک سو می تواند کارايي پروژه های عمرانی را بهبود بخشد و از سوی ديگر با بهينه کردن ساير تکنيکهای مورد استفاده در پروژه های عمراني ، می تواند پروژه ها را در رسيدن به اهداف اصلی خود ياری رساند.
TQM يا مديريت كيفيت فراگير ، هنر مديريت تمام مجموعه براي به دست آوردن بهترينها است. TQM هم به صورت فرهنگ و فلسفه و هم به عنوان مجموعه اي از اصول راهنما براي نشان دادن پايه هاي بهبود مستمر در سازمان است و در حقيقت ، كاربرد روشهاي كمي و نيروي انساني براي بهبود تمامي فرآيندها در سازمان و جلوزدن و پيشي گرفتن از نيازهاي مشتري ، چه در زمان حال و چه در زمان آينده است. شامل شش مفهوم اصلي ذيل مي باشد : TQM
١- مديريتي متعهد و شريك در كار براي فراهم آوردن حمايت هاي بلند مدت و از بالا به پائين در سازمان. ۲- تمركز پايدار بر مشتريان ( بهره برداران ، … ) داخلي و خارجي . ۳- استفادة مؤثر و فراگير از نيروي كار . ۴-بهبود مستمر در كار و فرآيندهاي ارائه خدمات و توليد . ۵- رفتار با تأمين كنندگان همانند رفتار با شركاء. ۶- استقرار سيستم سنجش عملكرد فعاليتها.
اين سمينار قصد دارد ضمن بررسی خصوصيات ، ويژگی ها و کاربردهای دو تکنيک صدر الاشاره ، به بررسی تلاشهای انجام گرفته در خصوص روابط و وابستگی های آنها و همچنين روشهای بهينه سازی مهندسی ارزش با استفاده از مديريت کيفيت فراگير بپردازد.
روش گردآوري اطلاعات در اين سمينار شامل مجموعه مقالات و كتب فارسي و لاتين منتشر شده ، نتايج سمينارهاي برگزار شده در خصوص موارد تحقيق ، گزارشات منتشر شده توسط ارگانها و دستگاه هاي اجرايي داخل و خارج از كشور ، نتايج كا رگاههاي مهندسي ارزش برگزار شده در داخل كشور و در صورت نياز در خارج از كشور ، دستاوردهاي شركتهاي معتبر و فعال در زمينة اس تقرار و مهندسي ارزش می باشد. TQM ابزار گردآوري اطلاعات نيز شامل آرشيو كتابخانه اي دانشگاه هاي تربيت مدرس ، علم و صنعت ، امير كبير و ته ران ( كه در زمينة تحقيق ، پايان نامه ه اي متفاوتي دراختيار دارند ) ، آرشيو سازمان مديريت برنامه ريزي كشور و استان زنجان ، آرشيو وزارت نيرو ، آرشيو شركت مهاب قدس و مترا ( كه در زمينه مهندسي ارزش تحقيقات زيادي به عمل آورده اند ) و آرشيو شركت نفت و مركز تحقيق ات وزارت راه ، آرشيو كتابخانة مجلس ، مقالات منتشره در سايت هاي علمي جستجوي مقالا ت ، SAVE ، PROQUEST ، SCIENCE DRECT ، IRANDOC و ALL THE WEB ، ALTAVISTA ، GOOGLE مربوط از طريق موتورهاي جستجو بانك اطلاعاتي نمايه مي باشد.
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل سمینار کارشناسی ارشد PDF 116 2.59 مگابایت دارد خیر 1 54