نمایش اطلاعات مطلب بررسي روش پارامتري مقايسه آيين نامه طراحي و دستورالعمل مقاوم سازي

  • سال انتشار: 1383
  • تعداد فایلها: 1
  • 55453 بار مشاهده توضیحات
  • 21 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چکیده

صدمات و خسارات زلزله در دهه هاي اخير باعث شده است که توجه پژوهشگران و متخصصان به بهبود پارامتر ها و روشهاي مختلف تحليل جلب شود تا بتوان با صرف هزينه هاي کمتر به ساختمانهاي مقاوم تري دست يافت. از طرف ديگر هزينه بالاي ساختمان سازي مخصوصا در شهرهاي بزرگ و هزينه هاي جانبي ناشي از کاربري هاي مختلف ساختمانهاي موجود و عدم امکان توقف بهره برداري بسياري از ساختمانها باعث شد تا روشهاي مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي به مرور بسط و گسترش يابند.
علي رغم اينکه اهداف طرح ديدگاه مقاوم سازي با آيين نامه هاي طراحي يکسان نيستند اما در حالت هاي خاصي در دستورالعمل هاي مقاوم سازي ما با شرايط مشابه آيين نامه هاي طراحي روبرو هستيم. با توجه به حجم بالاي ساختمانهاي درحال بهره برداري و ساخت، و ضرايب اطمينان درنظر گرفته شده در آيين نامه هاي طراحي انتظار داريم تا چنين سازه هايي که داراي شرايط مشابهي در دستورالعمل مقاوم سازي مي باشند از ديد اين دستورالعمل مورد تاييد قرار گيرند. لازم به ذکر نيست که در صورت عدم حصول به چنين نتيجه اي بايد تامل بيشتري در استفاده از دستورالعمل مقاوم سازي نمود.
در اين راه و به منظور مقايسه آيين نامه هاي طراحي و دستورالعمل مقاوم سازي، کارهاي زيادي انجام شده است که اکثر يا تمام آنها مقايسه هاي موردي (Case Study) بوده اند و گرفتن نتايج کلي و کاربردي از آنها حتي در صورت انجام چنين کاري داراي نقص مي باشد. در اين ميان تنها تحليل بنيادي که در آن تفاوت هاي آيين نامه طراحي و دستورالعمل مقاوم سازي به صورت پارامتريک بيان شده، توسط آقاي ابيانه]6[ ارايه شده است.
با توجه به اينکه در بين روشهاي مختلف مقايسه، روش ارايه شده توسط آقاي ابيانه داراي جامعيت بيشتري مي باشد و امکان دست يافتن به نتايج کلي و منطقي وجود دارد لذا لازم است روش ايشان تدقيق شده و پارامترهاي معرفي شده در اين روش و محدوده هاي ذکر شده اصلاح شوند تا بتوان به نتايج بهتري دست يافت.
پارامتر هايي که در روش فوق انتخاب مي شوند مبناي اصلي مقايسه و تعين اختلافات و بررسي نتايج قرار خواهند گرفت. بديهي است انتخاب مناسب محدوده هرکدام از پارامترهاي فوق و استفاده از سازي هايي که داراي مبناي علمي مناسبي باشند کاربرد روش فوق و استفاده از نتايج آن را سهل تر خواهد نمود. عدم ارايه نحوه تعيين محدوده پارامترها و عدم بررسي دقيق نتايج به منظور حصول به احکام کاربردي دقيق و ساده در کار آقاي ابيانه و از طرفي روش بسيار جالب و ابتکاري ايشان باعث شد تا در اين پايان نامه سعي شود به موارد فوق بيشتر پرداخته شود.
علاوه برموارد فوق استفاده از ايين نامه ACI در کار ايشان باعث شده بود تا نتوان از نتايج اين مقايسه استفاده کاملي براي آيين نامه طراحي ساختمانهاي بتني کشور انجام داد، وجود يک ضريب کاهش مقاومت در آيين نامه ACI و ضرايب جزيي مقاومت در آيين نامه بتن ايران ]4[ باعث شد تا در بسياري موارد نتوان ساده سازي هاي قبلي را تکرار نموده و نياز به محاسبات بيشتري را ايجاب مي نمود. همچنين آقاي ابيانه در تعيين محدوده ضرايب از روش هايي استفاده کرده بودند که جزييات آنها ارايه نشده بود و با بررسي هاي انجام شده در اين پايان نامه بسياري از محدوده ها اصلاح شدند. و در تعيين محدوده تغييرات m آقاي ابيانه احتمالا از سطح عملکرد بهره برداري بدون وقفه استفاده کرده بودند که با هدف بهسازي مبنا همخواني نداشت.
به طور کلي در بررسي هاي انجام شده روي روش ارايه شده توسط آقاي ابيانه و اصلاحات ايجاد شده در اين روش به طور کلي تناقضاتي که توسط آقاي ابيانه بين آيين نامه و دستورالعمل استخراج شده بودند، بسيار کمتر شده و تقريبا کمتر از 4 درصد تير ها و کمتر از 3 درصد ستونهاي طرح شده توسط آيين نامه با ديدگاه دستورالعمل مردود واقع مي شوند.
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل پایان نامه با فرمت pdf PDF 106 1.12 مگابایت دارد خیر 1 21