نمایش اطلاعات مطلب بررسي ضريب اطمينان لرزه اي در برابر لغزش سد هاي خاكي متشكل از هسته اي از جنس - رس مخلوط با ملحوظ نمودن اثر فشار آب حفره اي

  • سال انتشار: 1384
  • تعداد فایلها: 1
  • 58696 بار مشاهده توضیحات
  • 14 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چکیده:
سدهای خاکی به لحاظ مزایای آنها از جمله استفاده از مصالح طبیعی موجود ، روش اجرای نسبتاً ساده و هزینه ساخت کمتر، همواره مورد توجه بسیار بوده اند . معمول ترین نوع سدهای خاکی، سدهای با هسته رسی آب بند می باشد . اما بعضاً وجود برخی مشکلات در اجرای اینگونه سدها سبب گردید که انواع دیگری از عناصر آب بند در هسته سدهای خاکی مانند مصالح مخلوط چسبنده مورد توجه قرار گیرند . در اینجا لازم است از بزرگترین پروژه عمرانی سالهای اخیر کشور از جهات عملیات خاکی یعنی پروژه سد مخزنی کرخه بدلیل استفاده از مصالح مخلوط در هسته رسی آن نام برده شود. نتایج آزمایشهای سه محوری تناوبی (جعفری و شفیعی، 1998) بر روی مصالح مخلوط نشان داد که فشار آب منفذی بیشتری در بارگذاریهای تناوبی در مصالح مخلوط نسبت به رس خالص ایجاد می‌گردد که این امر به رسیدن سریعتر تنش موثر در مصالح مخلوط به حد مقاومت نهایی منجر می‌شود. نکته مهمی که از ارزیابی نتایج این آزمایشات به دست می آید لزوم بررسی دقیقتر رفتار سد تشکیل شده از هسته رس مخلوط در برابر نیرو های لرزه ای و کنترل تغییر شکل ها و پایداری آن در مقابل زلزله می باشد ، چرا که افزایش فشار آب منفذی در بارگذاری های دینامیکی ومتعاقباً کاهش مقاومت مصالح از عوامل خطر انداز پایداری سدهای خاکی محسوب می گردد. در این پایان نامه برای بررسی دقیق تر نتایج به دست آمده از تحقیفات آزمایشگاهی ذکر شده بر روی رفتار رسهای مخلوط، مدل سازی عددی رفتار سدهای خاکی متشکل از رس مخلوط و در نهایت بررسی تأثیر فشار آب منفذی بر پایداری لرزه ای آنها انجام گرفته است. بدین منظور سد کرخه جهت بررسی تاثیر فشار آب منفذی (تولیده در حین بارگذاری لرزه ای) بر ضریب اطمینان در برابر لغزش مدل سازی شده است. برای مدل سازی های انجام شده از نرم افزار (بدلیل امکان آنالیز غیر کوپله برای مدل کردن صحیح تولید فشار آب حفره ای اضافی در بارگذاری زلزله ) FLAC2D استفاده شده است..
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل پایان نامه با فرمت pdf PDF 202 3.35 مگابایت دارد خیر 1 14