نمایش اطلاعات مطلب کاربرد روش استاتيکی فزاينده غيرخطي مدی

  • سال انتشار: 1384
  • تعداد فایلها: 1
  • 57262 بار مشاهده توضیحات
  • 9 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چکیده:
امروزه با ورود دستورالعمل¬ها و فلسفه¬های نوین طراحی که از معیار رفتار برای طراحی سازه¬ها استفاده می¬کنند، موضوع برآورد لرزه¬ای سازه¬ها از اهمیت بسیاری برخوردار گشته و تحقیقات زیادی در این زمینه در حال انجام می¬باشد. استفاده از روش¬های تحلیل استاتیکی غیرخطی در تخمین عملکرد سازه¬ها در هنگام زلزله بسیار مورد توجه متخصصین قرار گرفته است. دلیل این امر سادگی روش، صرفه¬جویی در وقت و هزینه و تخمین قابل قبول آنها در تعیین پاسخ لرزه¬ای در مقایسه با روش¬های تحلیل دینامیکی غیرخطی می¬باشد. این روش بر دو فرض که: 1) رفتار سازه توسط مد اول کنترل می¬گردد و 2) این شکل مد در تمامی مدت تحلیل ثابت می¬ماند، استوار است که هردوی این فرض¬ها غلط می¬باشند اما نتایج نشان¬دهندۀ تقریب مناسب این روش می¬باشد. اخیراً در جهت بهبود هر چه بیشتر روش استاتیکی فرایندۀ غیرخطی،روش استاتیکی فزاینده غیرخطی مدی (MPA) با توجه به اصول دینامیک سازه¬ها ارائه شده است که امکان درنظرگیری تمامی مدهای مؤثر در پاسخ سازه را به کاربر می¬دهد. از طرفی با نگاه به رفتار ساختمان¬های نامنظم در زلزله¬های گذشته، مشاهده شده است که عملکرد مطلوبی نسبت به ساختمان¬های منظم، از خود نشان نداده¬اند. پس نیاز به ارزیابی مناسب¬تر داریم و بهتر این است که این ارزیابی با روش¬های ساده¬تر که تفسیر ساده¬ای هم داشته باشند همراه باشند. که در این تحقیق کاربرد روش MPA در این ساختمان¬ها مورد مطالعه قرار گرفته است.
در این تحقیق 30 قاب فولادی که در آنها سه پارامتر تعداد طبقات (8،12و16) موقعیت طبقۀ نامنظم (پایین، وسط و بالا) و نسبت جرمی طبقه نامنظم به طبقات دیگر (50،150 و 300 درصد) متغییر بودند مورد مطالعه قرار گرفتند که تغییر در هر کدام از پارامترهای بالا، باعث تغییر ویژگی¬های دینامیکی سیستم و الگوی توزیع بارجانبی و همچنین تغییر در نحوه و میزان تأثیر مدهای بالاتر می¬گردد.
هدف این تحقیق، شناختن و مشاهده عملکرد قاب¬های با نامنظمی جرم در ارتفاع و مقایسه نتایج MPA با روش دقیق تاریخچه زمانی غیرخطی NLTH می¬باشد. در این تحقیق پارامتر نسبت تغییرمکان نسبی طبقات که اهمیت خاصی در برآورد میزان آسیب¬پذیری سازه دارد و همچنین برش طبقات مورد بررسی قرار گرفتند. جهت انجام تحلیل های دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی و استاتیکی فزاینده غیر خطی مدی از 9 شتابنگاشت به عنوان تاریخچه زمانی حرکت شدید زمین استفاده گردید.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است گرچه روش MPA نسبت به روش دقیق دارای خطا می¬باشد و تغییر در نسبت های جرمی و محل نامنظمی تاثیر کمی در نتایج MPA می گذارد ،اما متوسط پاسخ ها یعنی تغییر مکان نسبی طبقه و برش طبقه در روش MPA اختلاف زیادی نسبت به روش دقیق تاریخچه زمانی غیرخطی ندارد و میانگین پاسخ ها تخمین خوبی می باشند. نامنظمی در طبقات پایین ، باعث بوجود آمدن مفاصل بیشتر در نزدیکی نامنظمی می شود ودر نتیجه نسبت تغییر مکان نسبی طبقه و برش طبقه در نزدیکی نامنظمی را افزایش می دهد و مقدار خطای روش MPA نسبت به دقیق بیشتر می شود.
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل پایان نامه با فرمت PDF PDF 179 4.3 مگابایت دارد خیر 1 9