نمایش اطلاعات مطلب پالايش آبهاي زيرزميني آلوده به كادميوم با استفاده از نانو ذرات آهن ظرفيت صفر

  • تعداد فایلها: 1
  • 3384 بار مشاهده توضیحات
  • 10 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده :
محدوديت منابع آب و افزايش جمعيت كشور، متوسط سرانه آب قابل تجديد را كاهش داده است به طوري كه مقدار آن از 7000 متر مكعب در سال 1340 به 3400 متر مكعب در سال 1357 كاهش يافته است. با توجه به نرخ رشد جمعيت كشور پيش بيني ميشود كه اين مقدار در سال 1400 به حدود 1300 مترمكعب كاهش يابد و اين به مفهوم ورود ايران به حد كم آبي در سال 1415 خواهد بود .فعاليتهاي مختلف كشاورزي، صنعتي ميتوانند بهطور مستقيم و غير مستقيم اثرات نامطلوبي بر محيط زيست و منابع آب بگذارند. در اين فعاليت تحقيقاتي به بررسي راهكارهاي پالايش آبهاي زيرزميني آلوده به كادميوم با استفاده از نانو ذرات آهن ظرفيت صفر تحت سري آزمايشهاي پيمانهاي و در محيط متخلخل پرداخته شد. در آزمايشات پيمانهاي بين محلول- 0 و 4 قسمت در ميليون با محلولهاي 1 و 2 گرم بر ليتر نانو ذرات، واكنشهايي صورت گرفت /5 ،0/ هاي كادميوم با غلظتهاي 2 كه نتايج حاكي از كاهش آلايندگي آب در نتيجه جذب سطحي توسط جاذب بود. با افزايش غلظت اوليه محلول كادميوم درصد جذب كاهش و با افزايش غلظت نانو ذرات تزريقي، اين رقم افزايش يافت. پس از تعيين مقدار بهينه غلظت نانو ذرات جهت كاهش آلايندگي، اثر افزايش و كاهش تراز اسيديته محلول بر ميزان جذب سطحي كادميوم توسط جاذب مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد كه افزايش خاصيت قليايي محيط باعث افزايش ترسيب يونهاي فلزي شده و كاهش آلايندگي كادميوم را در محلول به دنبال دارد. در مقابل شرايط اسيدي انحلال پذيري كادميوم و نانو ذرات را افزايش داده، باعث كاهش جذب سطحي و ترسيب كادميوم از محلول ميشد. در ادامه با مقايسه وضعيت افزايش دماي محلول با شرايط متعارف، مشخص گرديد كه افزايش دما، افزايش جذب سطحي كادميوم توسط نانو ذرات را به دنبال خواهد 2 قسمت در ميليون كادميوم / داشت. در آزمايشات موجود در محيط متخلخل يك بعدي همگن، هدف حذف آلايندگي محلول 92 بود كه در اين بخش از محلول 3 گرم بر ليتر نانو ذرات استفاده شد. در نتيجه تزريق آب آلوده و محلول جاذب با دبي ثابت به داخل محيط متخلخل، در طول يك ساعت نمونهبرداري، روند ثابت حذف آلايندگي در نتيجه نانو ذرات تزريقي و نانو ذرات تجمع يافته در خاك همچنان ادامه داشت. در ادامه با كاهش تزريق نانو ذرات اثر جذب سطحي نانو ذرات تجمع يافته در خاك بررسي 96 درصدي غلظت كادميوم نسبت به غلظت اوليه در زمان قطع كامل تزريق جاذب بود كه / گرديد كه نتايج حاكي از كاهش 78 در اثر جذب سطحي نانو ذرات تجمع يافته در خاك را مشخص مينمود.

كلمات كليدي: كادميوم، نانو ذرات آهن ظرفيت صفر، پالايش آبهاي زيرزميني، محيط متخلخل يك بعدي همگن.


1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
فایل متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان پالایش آبهاي زیرزمینی آلوده به کادمیوم با استفاده از نانو ذرات آهن ظرفیت صفر PDF 128 1.11 مگابایت دارد خیر 1 10