نمایش اطلاعات مطلب بررسي و ارزيابي امكان سنجي استفاده از قطارهاي سريع السير بين شهري در ايران

  • سال انتشار: 1383
  • تعداد فایلها: 1
  • 62661 بار مشاهده توضیحات
  • 40 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

فصل اول: مقدمه
١ ١ تاريخچه قطارهاي سريع السير ١
١ ٢ تاثيرات غير مستقيم و تاثيرات فرهنگي- اجتماعي قطارهاي سريع السير ٢
١ ٣ علت انتخاب موضوع ٣
١ ٤ اهميت موضوع ٤
١ ٥ هدف موضوع ٥
فصل دوم: سرعت درراه آهن وراه آهن سريع السير
٢ ١ سرعت درراه آهن ٦
٢ ٢ سرعت بازرگاني ٦
٣ ٢ قطار سريع السير ٨
٢ ٣ ١ فوايد راه آهن سريع السير ٩
٢ ٣ ٢ چگونه اين فوايد بدست م يآيند؟ ٩
٢ ٣ ٣ تاثيرات افزايش خدمات راه آهني ١٠
٢ ٣ ٤ مقايسه كوتاه با هوا و جاده ١١
٢ ٤ معرفي برخي ازعوامل وشاخ صهاي تصميم گيري درارزيابي پروژ ههاي راه آهن سريع السير ١٢
٢ ٤ ١ پراكندگي جمعيت و توليد ناخالص ملي ١٢
٢ ٤ ٢ افزايش سرعت، كاهش زمان سفر،افزايش ظرفيت ترافيكي ١٢
٢ ٤ ٣ مصرف انرژي ١٤
٢ ٤ ٤ تامين منابع مالي ١٥
٢ ٥ واژه ها و مفاهيم كليدي درموضوع سرعت قطارهاي مسافري ١٥
٢ ٥ ١ ركورد سرعت ١٥
٢ ٥ ٢ حد نهايي سرعت عملياتي ١٦
٢ ٥ ٣ ركورد سرعت درشرايط واقعي ١٦

٢ ٥ ٤ ركوردهاي سرعت قطارهاي مسافري چگونه بجا گذاشته م يشوند؟ ١٨
٢ ٦ مقايسه وضعيت قطارهاي سريع درايران وجهان ١٨
٢ ٦ ١ بررسي گذشته راه آهن ايران ازديدگاه تكنولوژي كاربردي جهت نيل به سرعتهاي روز ١٨
٢ ٦ ٢ دوره هاي طي شده توسط راه آهن ايران ٢٠
٢ ٦ ٣ بررسي وضعيت سرعتها درايران و جهان ٢١
٢ ٦ ٤ ركوردهاي سرعت رسمي و عملياتي درايران ٢٢
٢ ٦ ٥ سير تحول تكنولوژي حمل و نقل ريلي جهان درارتباط با سرعت ٢٢
٢ ٦ ٦ خلاصه آمارهاي مهم سريع السير ٢٣
فصل سوم: موانع موجود دردستيابي به سرعتهاي بالا درراه آهن
٣ ١ مقدمه ٢٥
٣ ٢ پارامترهاي كاهنده سرعت ٢٦
١- مقاومت باد ٢٦ -٢-٣
٣ ٢ ٢ عبوراز تونلها ٢٧
٣ ٢ ٣ علائم ٢٨
٣ ٢ ٤ فاصله ترمز ٢٩
٣ ٢ ٥ نياز به توان كششي زياد ٣٠
٣ ٢ ٦ پايداري درمسير مستقيم ٣٠
٣ ٢ ٧ نياز به طراحي ويژه خط ٣٢
٣ ٢ ٨ اثرات زيست محيطي ٣٣
٣ ٢ ٩ تصادفات ٣٤
٣ ٢ ١٠ بارهاي ديناميكي عمودي ٣٤
٣ ٢ ١١ آسايش مسافرين ٣٥
٣ ٢ ١٢ عبور از سوزنها و تقاط عها ٣٥
فصل چهارم:ضرورت برقي كردن خطوط راه آهن
٤ ١ مقدمه اي بربرقي كردن خطوط راه آهن ٣٧

٤ ٢ انرژي، حمل ونقل و راه آهن ٣٨
٤ ٢ ١ اهميت صرف هجويي درمصرف فراورد ههاي نفتي ٣٩
٤ ٢ ٢ برقي كردن راه آهن ومزاياي آن ازنظر انرژي ومحيط زيست ٤٠
٤ ٢ ٣ مزاياي برقي كردن راه آهن ازديدگاه ترابري ٤٢
٤ ٣ اصول زيربنايي ٤٣
٤ ٤ تاريخچه برقي كردن درراه آهن ملي ژاپن ٤٤
٤ ٥ ضرورت برقي كردن راه آهن ٤٥
٤ ٦ مقايسه سيستم هاي ديزل- الكتريك وبرقي ٤٦
٤ ٧ مزاياي استفاده ازرا هآهن برقي درسطح كلان اقتصادي ٥٢
٤ ٨ مزاياي استفاده ازرا هآهن برقي درسطح خرد اقتصادي ٥٣
و معرفي قطارهاي سريع السير دنيا Tilting فصل پنجم: آشنايي با سيستم
٥٥ Tilting ٥ ١ مقدمه اي براستفاده ازسيستم
يا متعادل كننده واگن ٥٦ Tilting ٥ ١ ١ سيستم
٥٧ Tilting ٥ ١ ٢ مزاياي سيستم
٥٧ Tilting ٥ ١ ٣ انواع سيستم هاي موجود
٥ ١ ٤ مقايسه واگنهاي معمولي وواگنهاي مجهز به سيستم متعادل كننده واگن ٥٨
٥ ١ ٥ سيستم هاي متعادل كننده ازنوع فعال ٥٨
دركشورپرتغال ٦٠ Tilting ٥ ١ ٦ تجربه استفاده از سيستم
٥ ٢ معرفي قطارهاي سريع السير دنيا ٦٤
٦٤ TGV ٥ ٢ ١ قطار
فرانسه ٦٦ TGV نسل جديد قطارهاي AGV ٥ ٢ ٢ قطار
٥ ٢ ٢ ١ ازبين بردن ارتعاشات ٦٨
٦٩ AGV ٥ ٢ ٢ ٢ تصوير كلي قطار
٧٠ ICE ٥ ٢ ٣ قطارهاي
٥ ٢ ٣ ٢ قطارهاي ٣
٧٢ S- ٥ ٢ ٤ ترن ست سريع السير اسپانياي 103
فصل ششم: نياز دنيا به استفاده ازقطارهاي سريع السير و نگاهي به بزرگترين طر حهاي سريع السير دنيا
٦ ١ راه آهن سريع السير بين المللي اروپا درسالهاي اخير ٧٣
٧٥ ٦ ١ ١ راه آهن سريع السير اروپا درقرن ٢١
٦ ١ ٢ نتايج بهره برداري ازخطوط سريع اروپا ٧٧
٧٩ ( Renfe) ٦ ٢ راه آهن سريع السير اسپانيا
٦ ٣ نگاهي به بزرگترين پروژه ريلي سريع السير انگلستان ٨٠
٦ ٤ راه آهن سريع السير ايالت كاليفرنيا ٨٢
٦ ٤ ١ بخش درون ناحي هاي كاليفرنياي جنوبي ٨١
٦ ٤ ١ ١ اهداف و نيازهاي پروژه ٨٣
٦ ٤ ١ ٢ نياز به قطار سريع السير درايالت كاليفرنيا ٨٤
٦ ٥ راه آهن سريع السير ايالت فلوريدا ٨٧
٦ ٥ ١دلايل عقب افتادگي آمريكا در زمينه راه آهن سريع السير ٨٩
٩٠ MagleV ٦ ٦ اطلاعاتي كوتاه درمورد
فصل هفتم: نگاهي به راه آهن سريع السير ژاپن واستفاده از تجربيات آنها
٧ ١ نمونه هايي ازپيشرفت راه آهن ژاپن پس از خصوصي شدن درزمينه جابجايي مسافر ٩٢
٩٥ ٧ ٢ اقدامات انجام گرفته توسط شركت باري راه آهن ژاپن پس از خصوصي شدن تا سال ١٩٨٩
٧ ٣ نمونه هايي ازپيشرفت را هآهن ژاپن درزمينه حمل كالا ٩٥
٧ ٤ راه آهن ژاپن پس از دو دهه ضرر چگونه به سود دهي رسيد؟ ٩٧
٧ ٤ ١ انگيز ههاي خصوصي كردن راه آهن ٩٧
٧ ٤ ٢ نتايج اقتصادي شركتهاي را هآهن ژاپن ٩٧
٧ ٤ ٣ اصلاح وجدان كار كاركنان ٩٨
٤- تجربه موفق شركتهاي منطقه اي ٩٩ -٤-٧
٧ ٥ همكاريهاي فني- اقتصادي راه آهن ايران و ژاپن ١٠٠

٧ ٦ راه آهن سريع السير شينكانسن ١٠٣
٧ ٦ ١ فاكتورهاي محدود كننده سرعت ١٠٤
٧ ٦ ١ ١ كشف زودتر زمين لرزه ١٠٤
٧ ٦ ١ ٢ سيستم ترمز ١٠٤
٧ ٦ ١ ٣ پايداري مجموعه ١٠٤
٧ ٦ ١ ٤ راحتي درهنگام سيروحركت ١٠٥
٧ ٦ ١ ٥ كاهش سرو صدا ١٠٥
٧ ٦ ١ ٦ كاهش لرزش زمين در هنگام حركت قطار ١٠٥
٧ ٧ سهم شينكانسن در محيط زيست ١٠٦
٧ ٧ ١ سهم شينكانسن در صرفه جويي انرژي ١٠٧
٧ ٧ ٢ آلودگي صوتي در قطار شينكانسن ١٠٨
٧ ٨ سيست مهاي پيشرفته سيگنالينگ براي حمل و نقل ايمن و راحت روي خطوط شينكانسن ١٠٩
٧ ٨ ١ تأمين ايمني حركت قطار ١٠٩
١١٠ COMTRAC ٧ ٨ ١ ١
١١١ ATC ٧ ٨ ١ ٢
٧ ٨ ٢ سيستم هاي ايمني استفاده شده براي حوادث طبيعي ١١١
٧ ٨ ٣ نگهداري قطار و تسهيلات مسير ١١٢
٩- سياستگذاري ابداعي براي شنيكانسن توكايدو ١١٢ -٧
فصل هشتم: طرح راه آهن سريع السير تهران قم اصفهان
٨ ١ جابه جايي مسافر در سطح كشور ١١٥
٨ ١ ١ شبكه را هآهن ايران ١١٦
٨ ٢ پيشينه طرح راه آهن سريع السير تهران قم اصفهان ١١٧
٨ ٢ ١ مشخصات فني و هندسي راه آهن تهران قم اصفهان ١١٨
٨ ٢ ٢ اهميت خط سري عالسير تهران اصفهان ١١٨
٨ ٣ بررسي آمار حمل و نقل مسافر در محور تهران اصفهان ١١٩
٨ ٣ ١ ناوگان جاد هاي عمومي ١١٩
٨ ٣ ٢ حمل و نقل توسط سواري شخصي ١٢١
٨ ٣ ٣ حمل و نقل ريلي مسافر ١٢٢
٨ ٣ ٤ حمل و نقل مسافر توسط ناوگان هوايي ١٢٣
٨ ٤ پيش بيني تقاضا براي حمل و نقل مسافر در مسيرهاي تهران قم و قم اصفهان ١٢٣
٨ ٤ ١ سناريوها ي تحول آتي جمعيت و شاخ صهاي اقتصادي ١٢٣
٨ ٤ ١ ١ تحول آتي جمعيت شهري ١٢٤
٨ ٤ ١ ٢ تحول آتي توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت ١٢٤
٨ ٤ ٢ نتايج سناريوهاي پيش بيني تقاضا براي حمل و نقل ريلي مسافر ١٢٥
٨ ٥ برنامه زما نبندي احداث راه آهن سريع السير تهران اصفهان ١٢٦
٨ ٥ ١فعاليتهاي عمده احداث را هآهن سريع السير تهران اصفهان ١٢٧
٨ ٦ برآورد هزين ههاي اجراي طرح ١٣٠
٨ ٦ ١ هزينه تمليك اراضي ١٣٠
٨ ٦ ٢ هزينه هاي زيرسازي ١٣٠
٨ ٦ ٣ هزينه هاي روسازي، علائم و ارتباطات و برقي كردن ١٣١
٨ ٦ ٤ هزينه هاي بهره برداري ١٣١
٨ ٦ ٤ ١ برآورد هزينه هاي بهره برداري بر اساس هزينه هاي سرمايه اي ١٣٢
٨ ٦ ٤ ١ ١ هزين ه نگهداري از تاسيسات زيربنايي و ناوگان ١٣٢
٨ ٦ ٤ ١ ٢ هزين ههاي بازاريابي و مصرف سوخت ١٣٣
٨ ٦ ٥ هزينه هاي سرمايه اي براي خريد قطارهاي سري عالسير برقي ١٣٤
٨ ٦ ٥ ١ تعداد قطارهاي سريع السير مورد نياز ١٣٥
٨ ٦ ٦ هزينه هاي جاري در بيس تسال نخست بهره برداري ١٣٥
٨ ٧ بررسي تعرفه خدمات ١٣٧
٨ ٧ ١ تعيين جايگاه را هآهن سريع السير در سامانه حمل و نقل مسافري ١٣٧
٨ ٧ ١ ١ سياست جلب مسافرين حمل و نقل هوايي ١٣٧
٨ ٧ ١ ٢ سياست جلب مسافرين حمل و نقل جاد هايي ١٤٠
٨ ٧ ٢ قيمت بليط مسافري را هآهن سريع السير تهران اصفهان ١٤١
٨ ٨ برآورد درآمدهاي طرح ١٤١
٨ ٩ نرخ داخلي بازگشت سرمايه ١٤٣
٨ ١٠ آناليز حساسيت نرخ بازگشت سرمايه نسبت به متغيرهاي پايه ١٥٠
٨ ١٠ ١ آناليز حساسيت نرخ بازگشت سرمايه نسبت به تعرفه خدمات مسافري ١٥٠
٨ ١٠ ٢ آناليز حساسيت نرخ بازگشت سرمايه نسبت به هزينه تمليك اراضي ١٥١
٨ ١٠ ٣ آناليز حساسيت نر خبازگشت سرمايه نسبت به نرخ برابري ارز ١٥٣
٨ ١٠ ٤ آناليز حساسيت نرخ بازگشت سرمايه نسبت به نرخ تورم و نرخ بهره ١٥٤
٨ ١٠ ٤ ١ ارزيابي تراز مالي طرح در سالهاي نخست بهر هبرداري ١٥٤
٨ ١٠ ٤ ٢ آناليز حساسيت تراز مالي طرح نسبت به نرخ تورم ١٥٦
٨ ١٠ ٤ ٣ تأثير نرخ بهر ه بر توان بازپرداخت وام ١٥٧
٨ ١١ هزينه هاي اجتماعي يا هزين ههاي خارج از حمل و نقل ١٥٨
٨ ١١ ١ هزينه هاي خارج از حمل و نقل ١٥٨
٨ ١١ ٢ روش محاسبه هزين هها ١٦٠
٨ ١١ ٣ هزينه هاي كلي ١٦٠
٨ ١١ ٤ هزينه هاي نهايي ١٦١
٨ ١٢ صرفه جويي در مصرف سوخت ١٦٥
٨ ١٢ ١ ميزان مصرف سوخت وسايل نقليه ١٦٥
٨ ١٢ ٢ مصرف سوخت لكوموتيوهاي راه آهن ايران ١٦٦
٨ ١٢ ٣ ميزان مصرف سوخت وسايل نقليه مسافري در ايران ١٦٧
٨ ١٢ ٤ ميزان صرفه جويي در مصرف فرآورد ههاي نفتي ١٦٧
فصل نهم: نتيجه گيري
نتيجه گيري ١٧٠
منابع و مأخذ
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل پایان نامه با فرمت pdf PDF 194 1.25 مگابایت دارد خیر 1 40