نمایش اطلاعات مطلب روشها و نتايج تلفيق مديريت ريسك و مهندسي ارزش درپروژه مهار سيلاب عسلويه

  • سال انتشار: 1385
  • تعداد فایلها: 1
  • 77452 بار مشاهده توضیحات
  • 189 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چکیده

مديريت ارزش يک روش سازمان يافته براي دستيابي به ارزش موردنظر کارفرما است وميزان کسب اهداف و خواسته ها با ايجاد رضايت مشخصي از اهداف پروژه و چگونگي رسيدن به آنها مي باشد.درحاليکه مديريت ريسک درباره ارزيابي و انتخاب استراتژي ها براي حفظ عدم اطمينانها و ريسکهای پروژه درسطح رواداري هايي براي کارفرما و سهامداران آن است که بازگشت سرمايه ايجادشده را بيشينه کند.
ترکيب ارزش وريسک درساخت ، يک ابزار جامع برای کمک به کارفرمايان ومتخصصان پروژه است تامديريت ارزش،مهندسی ارزش و مديريت ريسک در جريان، مفهوم ابتدايي پروژه پيشنهادی را به نتايج موفقيت آميزی برساند. همچنين بکارگيری مديريت ريسک در مراحل کارگاه مهندسی ارزش از فعاليتهای پيش کارگاه،تحليل کارکرد، توفان فکری تا مراحل پس کارگاه بتواند جهت کاهش ريسکها و افزايش ارزش پروژه مفيدوموثر واقع شود.
ترکيب ارزش وريسک نشاندهنده اين است که کارفرمايان بتوانند مديريت ريسکها و عدم اطمينانهای پروژه را برای کسب ارزش افزوده در پروژه قابل استفاده کنند تادرزمان و هزينه صرفه جويي گردد يعنی جای هيچگونه ابهام و برگشتی به قبل در طول پروژه باقی نگذارند،در عين حال ازهزينه های غير ضروری نيزبکاهند.
در اين تحقيق به بررسی مهندسی ارزش و مديريت ريسک پرداخته شده، پس از شناسايي قابليتها و ضعفهای دو تکنيک مديريتی، ضرورتهای تلفيق آنها بررسی شده و روش جديدی برای تحليل موازی ارزش و ريسک در کارگاه ارزش پروژه موردی «مهار سيلاب عسلويه» بوسيله محاسبه شاخص ريسک،شاخص ارزش و ترکيب اين پارامترها درقالب شاخص ارزش اصلاحی نشان داده شده است.تعدادی مطالعه موردی نيز دراين زمينه معرفی شده است.

واژگان کليدی: مهندسی ارزش، مديريت ريسک، تلفيق ،شاخص ريسک ،شاخص ارزش اصلاحی

فهرست مطالب
فصل اول : کليات تحقيق
١ مقدمه ۱ -١
٢ تعريف مساله ١ -١
٣ عنوان تحقيق و علت انتخاب آن ٢ -١
٤ اهداف تحقيق ٢ -١
٥ ضرورت و اهميت تحقيق ٣ -١
٦ روش انجام تحقيق ٣ -١
٧ محدوديتهاي انجام تحقيق ٤ -١
٨ ساختار پايان نامه ٤ -١
فصل دوم: شناخت مهندسی ارزش ،ويژگی هاو برنامه کارآن
١ مقدمه ۵ -٢
٢ تاريخچه مهندسي ارزش ۷ -٢
٣ ارزش ۹ -٢
١ مفهوم ارزش ۹ -٣ -٢
٢ ارزش خوب چيست؟ ۱۱ -٣ -٢
٣ ماهيت ارزش ۱۲ -٣ -٢
٤ سنجش ارزش ۱۲ -٣ -٢
٤ مهندسي ارزش آناليز ارزش و مديريت ارزش ۱۳ -٢
١ مهندسي ارزش ۱۳ -٤ -٢
٢ آناليز ارزش ۱۷ -٤ -٢
٣ مديريت ارزش ۱۸ -٤ -٢
٤ مديريت ارزش در برابر مهندسي ارزش ۱۸ -٤ -٢
٥ تكنيك مهندسي ارزش و برنامه كار آن ۱۸ -٢
١ قابليتهاي مهندسي ارزش ۱۸ -٥ -٢
٢ بهترين زمان بكارگيري مهندسي ارزش در طول عمر پروژه ۱۹ -٥ -٢
٣ برنامه كار مهندس ارزش ۲۱ -٥ -٢
١ پيش مطالعه ۲۳ -٣ -٥ -٢
٢ كارگاه مطالعات ارزش ۲۵ -٣ -٥ -٢
٣ پس مطالعه ۳۰ -٣ -٥ -٢
٤ نقش تحليل كاركردها در مهندسي ارزش ۳۳ -٥-٢
١ كاركرد ۳۳ -٤ -٥ -٢
٢ تحليل كاركرد ۳۴ -٤ -٥ -٢
۳۴ FAST ٣ دياگرام -٤ -٥ -٢
٦- جمع بندي ۳۵ -٢
فصل سوم: شناخت مديريت ريسک ،ويژگی هاو برنامه کارآن
١ مقدمه ۳۶ -٣
٢ ريسک ۳۶ -٣
١ مفهوم ريسک ۳۶ -٢ -٣
۳ ٢ ماهيت ريسک و عدم قطعيت ۷ -٢ -٣
٣ انواع ريسک ۳۸ -٢ -٣
۴ ٤ سنجش ريسک ۲ -٢ -٣
۴ ٣ مديريت ريسک و برنامه کار آن ۳ -٣
١ برنامه ريزي مديريت ريسك ۴۵ -٣ -٣
٢ شناسايي ريسك ۴۷ -٣ -٣
٣ آناليز كيفي ريسك ۵۱ -٣ -٣
٤ آناليز كمي ريسك ۵۳ -٣ -٣
٥ پاسخ به ريسک ۵۴ -٣ -٣
١ ابزارهاي کنترل و تامين مالي ريسک ۵۵ -٥ -٣ -٣
٦ پيگيري و كنترل ريسك ۵۹ -٣ -٣
٤ جمع بندي و نتيجه گيري ۶۰ -٣
فصل چهارم: روشها و نتايج تلفيق دو تکنيک مهندسی ارزش و مديريت ريسک
١ مقدمه ۶۱ -٤
٢ تلفيق دو تکنيک ابزاري براي پيشرفتيا مانع آن ؟ ۶۲ -٤
٣ الزام بکارگيري ابزار تلفيق ۶۴ -٤
١ اصول نگرش تلفيقي ۶۴ -٣ -٤
٢ براوردهاي کمي و کيفي ۶۶ -٣ -٤
٣ پيگيري وارزيابي ۶۷ -٣ -٤
٤ منافع تلفيق ارزش وريسک ۶۷ -٣ -٤
٥ اين تکنيک برای کدام افرادوچه زمانی بکارگرفته مي شود؟ ۶۸ -٣ -٤
٦ تلفيق ارزش و ريسک در فراِيندهاي پروژه ۶۹ -٣ -٤
١ تلفيق مهندسي ارزش و مديريت ريسک در مرحله مفهومي ۷۲ -٦ -٣ -٤
٢ تلفيق مهندسي ارزش و مديريت ريسک در فازامکان سنجي ۷۳ -٦ -٣ -٤
٣ تلفيق مهندسي ارزش ومديريت ريسک درطراحي ومراحل بعدي پروژه ۷۴ -٦-٣-٤
٤ بکارگيري مديريت ريسک در فازهاي کارگاه مهندسي ارزش ۷۵ -٤
١- استفاده از تحليل ريسک قبل از شروع کارگاه مهندسي ارزش و در فاز اطلاعات ۷۷ -٤-٤
٢ مديريت ريسک در فاز تحليل کارکرد ۷۸ -٤-٤
٣ کاهش ريسک در فاز خلاقيت ۷۸ -٤-٤
٤ درنظر گرفتن ريسک بصورت يک معيار داراي وزن در فاز ارزيابي ۷۸ -٤-٤
٥ انجام تحليل ريسک در فاز بسط و توسعه ۷۹ -٤-٤
٦ تصميم گيري درباره پذيرش کلي پيشنهادهاي کارگاه مهندسي ارزش ۸۰ -٤-٤
٥ نمونه اي ازتلفيق دوتکنيک مهندسي ارزش ومديريت ريسک (درنظرگرفتن ريسک هزينه ها) ۸۱ -٤
١ تعريف ارزش ۸۱ -٥-٤
٢ ماتريس ارزيابي ٨١ -٥-٤
٣ ارزيابي درجه عدم اطمينان ۸۳ -٥-٤
٤ بکارگيري ماتريس ارزيابي ۸۴ -٥-٤
٥ نتايج توزيع ارزش ۸۵ -٥-٤
٦ نمونه تجربی از تلفيق کارگاه مهندسی ارزش و بررسی ريسک در پروژه مهارسيلاب رودخانه ۸۷ -٤
١ عملکرد وتاريخچه سيلاب ۸۷ -٦-٤
٢ مطالعه مهندسی ارزش ۸۷ -٦-٤
٣ مطالعه ريسکی پروژه ۹۱ -٦-٤
٤ نتايج ارزيابی دوتکنيک ۹۱ -٦-٤
٧ اثرگذاري مهندسي ارزش بر مديريت ريسک پروژه ها ۹۲ -٤
٨ خلاصه و نتيجه گيری ۹۳ -٤
فصل پنجم: شناخت سيلاب ، مهار و مديريت سيلابدشت
١ بررسي سيل و مشخصات سيلاب ۹۴ -٥
١ مقدمه ۹۴ -١-٥
٢ انواع سيلاب ۹۴ -١-٥
٣ مهار سيلاب ۹۵ -١-٥
٢ روشهاي موجود در مديريت سيلاب ۹۵ -٥
١ مقدمه ۹۵ -٢-٥
٢ رو شهاي ساز هاي ۹۷ -٢-٥
٣ مديريت سيلابدشت ۱۰۵ -٢-٥
٣ كاربرد ريسك در مديريت سيلاب ۱۰۷ -٥
١ مقدمه ۱۰۷ -٣-٥
۲ منابع و توصيف عدم قطعيت ۱۰۸ -۳-۵
١ منابع عدم قطعيت ۱۰۸ -٢ -٣ -٥
٢ توصيف عدم قطعيت ۱۰۸ -٢ -٣ -٥
٤ نتيجه گيري ۱۱۰ -٥
فصل ششم: مطالعه موردی
١ مقدمه ۱۱۱ -٦
٢ معرفي طرح ۱۱۱ -٦
٣ معرف ي مطالعات ۱۱۱ -٦
۱ فاز اطلاعات ۱۱۲ -۳-۶
۲ فاز تحليل كاركرد ۱۱۲ -۳-۶
۳ فازخلاقيت - پيشنهاد ايده ۱۱۳ -۳-۶
۴ فاز ارزياب ي ايد هها ۱۱۳ -۳-۶
۵ فاز توسعه ۱۱۶ -۳-۶
١ تشريح و طرح ايده يکم(حفظ كانا لهاي گزينه پايه و استفاده از ادغام جاده و دايك) ۱۱۶ -٥ -٣ -٦
٢ تشريح و طرح ايده دوم(استفاده از حجم مخزن در پشت جاده و دايك (ادغام شده) براي -٥ -٣ -٦
ذخيره آب و استفاده از آب مخزن+ فيوز گيت)
۱۱۹
٣ تشريح و طرح ايده سوم (حفظ كانا لهاي گزينه پايه و ادغام جاده و دايك و ايجاد -٥ -٣ -٦
كالورت در برابر آبروهاي سيستم دفع آ بهاي سطحي)
۱۲۳
٤ تشريح و طرح ايده چهارم (استفاده از جا ده پيراموني و حذف «دايك و كانا ل ها» و -٥-٣-٦
ايجاد كالورت در برابر آبروهاي سيستم دفع آ بهاي سطحي مطابق نقش ههاي شهرسازي)
۱۲۵
٥ بررسي يک ديدگاه ويژه ۱۲۷ -٥-٣-٦
۶ فاز ارايه ۱۲۸ -۳-۶
٤ بکارگيری تکنيک مديريت ريسک درفاز ارزيابی وتوسعه کارگاه مهندسی ارزش ۱۲۹ -٦
۱ مقدمه ۱۲۹ -۴-۶
۲ شناسايي ريسکها و درجه تاثير آنها ۱۲۹ -۴-۶
۳ ارزيابي ريسکها و ميزان خسارت آنها ۱۳۳ -۴-۶
۴ تلفيق تکنيکهاي مهندسي ارزش ومديريت ريسک ۱۳۸ -۴-۶
٥ جمع بندي و نتيجه گيري ۱۴۲ -٦
فصل هفتم: جمع بندی و نتيجه گيری
١ مقدمه ۱۴۴ -٧
٢ جمع بندي و نتيجه گيري هاي حاصل از اين تحقيق ۱۴۴ -٧
٣ نکات کليدي ۱۴۶ -٧
۱ تعيين نقاط قدرت ناشي از بكارگيري مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني از -۳-۷
ديدگاه مفاهيم ريسک
۱۴۷
۲ تعيين نقاط ضعف ناشي از بكارگيري مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني از -۳-۷
ديدگاه مفاهيم ريسک
۱۴۷
۳ تعيين فرصتهای ناشي از بكارگيري مديريت ريسک درکارگاه مهندسي ارزش پروژه -۳-۷
هاي عمراني
۱۴۸
۴ تعيين چالشهای (تهديدهای)ناشي از بكارگيري مديريت ريسک در مهندسي -۳-۷
ارزش در پروژه هاي عمراني
۱۴۹
۵ شناسايي عوامل کليدی مهندسی ارزش و مديريت ريسک ۱۴۹ -۳-۷
٤ پبشنهادهايي براي مطالعات و تحقيقات بعدي ۱۵۰ -٧
منابع و ماخذ ۱۵۱

1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد PDF 181 1.99 مگابایت دارد خیر 1 189