نمایش اطلاعات مطلب طراحي و محاسبه پست (برقگير, ترانسفورماتوري هاي اندازه گيري, كليد قدرت)

  • سال انتشار: 1392
  • تعداد فایلها: 3
  • 4553 بار مشاهده توضیحات
  • 8 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

فهرست مطالب

فصل اول: اصول طراحي و عملكردترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ
1-1-ترانسفورماتورهاي جريان 10
1-1-1-ترانسفورماتورهاي جريان (CT) 11
1-1-2- ساختمان ترانسفورماتور جريان نوع حلقوي 12
1-1-3- طراحي: 13
1-1-4- بعضي تعاريف و نكات مربوط به ترانسفورماتورهاي جريان 14
1-1-5- عملكرد 17
1-1-6- ترانسفورماتور جريان مدار بازشده 20
1-1-7- ضريب زمان كوتاه 21
1-1-8- ضريب حد دقت 21
1-1-9- مشخصه ترانسفورماتورهاي جريان 23
1-1-10- جريان نامي ثانويه 23
1-1-11- امپدانس سيم پيچي ثانويه 24
1-1-12- سيم پيچ هاي اوليه 24
1-1-13- اثر جريان مغناطيس كنندگي CT بر روي تنظيم رله 27
1-1-14- اتصال باقيمانده اي 27
1-1-15- انتخاب و كيفيت در طرح هسته 28
1-1-16- ساختمان 30
1-2-استانداردهاي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري جريان (CT) 31
1-2-1-1- كليات استاندارد ترانسفورماتورهاي اندازه گير جريان 32
1-2-1-2- طراحي و ساخت 34
1-2-1-3- آزماش هاي ترانسفوماتور جريان 36
1-2-1-4- شرايط كاري 38
1-2-2-1- كليات استاندارد ترانسفورماتورهاي جريان نوع روغني(نيازهاي خصوصي) 40
1-2-2-2- استانداردها و آئين نامه ها 40
1-2-2-3- طراحي و ساختمان 41
1-2-2-4- ترمينال خازني 44
1-2-2-5- آزمايش ها 45
1-2-2-6- مدارك 47
1-3- ترانسفورماتورهاي ولتاژ(P.T,C.V.T) 50
1-3-1- ترانسفورماتور ولتاژ 51
1-3-2- ولتاژ اوليه اسمي 52
1-3-3- ولتاژ ثانويه اسمي 52
1-3-4- ولتاژهاي سومي اسمي 52
1-3-5- نسبت تبديل (Kn) 53
1-3-6- قدرت خروجي 53
1-3-7- قدرت خروجي ماكزيمم 53
1-3-8- قدرت خروجي با ولتاژ غير از ولتاژ اسمي 53
1-3-9- خطاي ولتاژ (خطاي نسبت تبديل) 54
1-3-10- زاويه خطا 54
1-3-11- كار در فركانسي غير از فركانس اسمي 50 هرتز 54
1-3-12- تغيير ولتاژ 55
1-3-13-ترانسفورماتورهاي ولتاژ در حفاظت 55
1-3-14-حفاظت ترانسفورماتورهاي ولتاژ 58
1-3-15-ترانسفورماتورهاي ولتاژ خازني 59
1-3-16- استفاده از ترانسفورماتور ولتاژ خازني (CVT) 61
فصل دوم : برقگيرهاي فشارقوي
2-1- بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها 66
2-1-1- مقدمه 67
2-1-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه 67
2-1-3- اضافه ولتاژ‌هاي صاعقه 68
2-1-4- مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه 69
2-1-5- اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل) 69
2-1-6- موج استاندارد قطع و وصل يا كليد زني 70
2-1-7- اثر فرانتي 75
2-1-8- تشديد در شبكه 76
2-1-8-1- تشديد در خطوط موازي 78
2-2- انواع برقگير 80
2-2-1- انواع برقگير ها 81
2-2-2- برقيگر ميله اي ( جرقه گير با فواصل هوايي ) 81
2-2-3- برقگير لوله اي 82
2-2-4- برقگير سيليكون كاربيد 83
2-2-4- برقگيرهاي نوع اكسيد فلزي ( MOV ) 85
2-2-5- برقگير قوس طولاني ( LFA ) 87
2-2-6- پارامترهاي مهم براي انتخاب برقگير مناسب جهت حفاظت عايقي 87
2-3- نحوه تعيين پارامترهاي برقگيرجهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها 88
2-3-1- مقدمه 89
2-3-2- برقگيرهاي اكسيد روي 89
2-3-4- تعاريف و مشخصات برقگيرهاي اكسيد روي 93
2-3-4-1- ولتاژ نامي (Ur) 93
2-3-4-2- مقدار حقيقي ولتاژ بهره‌برداري 96
2-3-4-3- حداكثر ولتاژ كار دائم (Uc) 96
2-3-4-4- فركانس نامي 97
2-3-4-5- ولتاژ تخليه (Ures) 97
2-3-4-6- مشخصه حفاظتي برقگير 97
2-3-4-7- نسبت حفاظتي 98
2-3-4-8- حاشيه حفاظت 98
2-3-4-9- جريان مبناي برقگير (Iref): 99
2-3-4-10- ولتاژ مرجع (Uref) 99
2-3-4-11- جريان دائم برقگير (IC) 99
2-3-4-12- جريان تخليه نامي برقگير ((In 99
2-3-4-13- قابليت تحمل انرژي 99
2-3-4-14- كلاس تخليه برقگير 100
2-3-4-15- انتخاب برقگيرها 101
2-3-4-16- انتخاب ولتاژ نامي و ولتاژ كار دائم برقگير 102
فصل سوم : انتخاب كليد هاي قدرت
3-1-كليدهاي فشار قوي (انتقال و توزيع) 105
3-2- نقش كليدهاي قدرت در شبكه 106
3-3- اجزاء تشكيل دهنده كليد 107
3-4- نيازهاي كلي 108
3-5- اطلاعات مورد نياز جهت طراحي 108
3-5-1- مشخصات و ويژگيهاي شبكه و سيستم 109
3-5-2- مشخصات محيطي و شرايط اقليمي منطقه 109
3-6- معيارهاي مشخص كنندة طراحي 110
3-6-1- نوع كليد 110
3-6-2- نوع مكانيزم عملكرد 113
3-7-تعداد پلها 116
3-8- كلاس كليد 116
3-9-ولتاژ نامي 116
3-10- سطوح عايقي نامي 117
3-11- جريان نامي 118
3-12- جريان نامي قطع شارژ خط 118
3-13- جريان نامي قطع شارژ كابل 118
3-14- جريان نامي قطع شارژ يك واحد بانك خازني 119
3-15- جريان نامي قطع شارژ بانك خازني پشت به پشت 119
3-17- جريان نامي هجومي وصل بانك خازني 120
3-18- جريان نامي قطع بار اندوكتيو كم 121
3-19- جريان نامي قطع اتصال كوتاه 121
3-20- ضريب افزايش ولتاژ فاز سالم 122
3-21- ولتاژ بازيافتي گذرا (استقرار) براي اتصالي هاي در مجاورت ترمينال كليد (TRV) 123
3-22- مشخصه هاي نامي مربوط به اتصالي هايي كه عيب با فاصله كم از كليد 124
3-23- جريان نامي اتصال كوتاه وصل 124
3-24-توالي عملكرد نامي 124
3-25- مدت زمان اتصال كوتاه 125
3-26- جريان نامي قطع غير همفاز 126
3-27- زمان قطع نامي 126
3-28-مشخصات مكانيزم عملكرد كليد شامل 126
3-29- مقاومت وصل 128
3-30- روش قدم به قدم طراحي 129
3-30-1- مشخصات و ويژگيهاي سيستم 129
3-30-2- شرايط محيطي محل نصب 129
3-30-3- پارامترها و مشخصه هاي طراحي كليد قدرت 130
منابع و ماخذ 131
پيوست ها 132
برنامه انتخاب برقگير 133
برنامه مقدار خطاي فاز و اندازه گيري ترانسفورماتورهاي اندازه گيري 135
3فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.