نمایش اطلاعات مطلب حفاظت كاتدي

  • سال انتشار: 1391
  • تعداد فایلها: 2
  • 4784 بار مشاهده توضیحات
  • 8 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده
اين كتابچه فرايند خوردگي و عوامل تشديد آن را در محيطهاي متفاوت نشان مي دهد و روشهاي مقابله با آن را بيان مي كند. هدف آن است كه خواننده با انواع سيستمهاي حفاظت كاتديك آشنا شود و اساس كار سيستمهاي حفاظت كاتديك را فرا بگيرد. آندهاي مورد استفاده در هر سيستم بصورت جداگانه دسته بندي شده اند و در همه موارد نرخ مصرف آنها به ازاي پتانسيل و جريان عبوري ازآنها مشخص شده است.
اين كتابچه نوع سيستم كارآمد در شرايط متفاوت را به ما نشان مي دهد و با استفاده از جداول موجود در آن مي توان سيستم حفاظت كاتدي گالوانيك ويا جريان تزريقي را براي يك مورد خاص طراحي نمود.
در ادامه استاندارد بين المللي خوردگي (NACE) معرفي مي شود وبه خواننده اين امكان را مي دهد تا با بررسي يك سيستم حفاظت كاتدي نشان دهد آيا سيستم مورد نظر حفاظت كافي از سازه را به عمل مي آورد.
در پايان راههاي عيب يابي سيستمهاي گالوانيك و جريان تزريقي بصورت پله به پله ارائه مي شود.

كليد واژه ها
خوردگي- آند-كاتد- الكتروليت- مسير فلزي- حفاظت كاتدي- - سيستم گالواني – سيستم جريان تزريقي – ديود – يكسوساز-فيوز- عايق- رابط


فهرست مطالب
مقدمه 1
بخش يكم (اصول عمليات) 4
1-1- فرآيند خوردگي 5
1-1-1- تعريف خوردگي 5
1-2- انواع خوردگي 10
1-2-1- خوردگي كلي 10
1-2-2-خوردگي متمركز سلول 11
1-2-3- خوردگي گالوانيك 16
1-2-3-1- فلزات غير مشابه 16
1-2-3-2- سندروم كهنه به نو 17
1-2-3-3- آلياژهاي غير مشابه 17
1-2-3-4- ناخالصي‌ها در فلز 18
1-2-3-5- آسيب و خراش در سطح فلز 18
1-2-3-6- بخش هاي فلزي تحت فشار 19
1-2-3-7- دما 19
1-2-3-8- منابع همزمان خوردگي 19
1-2-4- جريان خوردگي سرگردان 19
1-3- سرعت خوردگي 25
1-3-1- تأثيرات الكتريكي بر روي سرعت خوردگي 26
1-3-2- اثرات شيميايي 27
1-3-3- ارتباط بين مساحت الكترود 29
1-4- سري‌هاي گالوانيك 30
1-5- مقدمه‌اي بر حفاظت كاتدي 31
1-6- حفاظت كاتدي گالوانيكي 34
1-6-1- انواع گالواني آندي 37
1-6-2- مزايا و زيانهاي حفاظت كاتدي گالوانيك 44
1-6-2-1- مزايا 44
1-6-2-2- زيانها 44
1-6-3- نصب آندهاي گالواني 44
1-6-4- آندهاي گالوانيك متصل به سازه 45
1-6-5- ايستگاههاي تست گالوانيك 46
1-7- حفاظت كاتدي جريان مؤثر 48
1-7-1- يكسو كننده‌هاي جريان مؤثر 49
1-7-2- مواد آندي جريان مؤثر 51
1-7-3- انواع بستر آندهاي مؤثر 60
1-7-3-1- سيستم‌هاي حفاظت كاتدي جريان تزريقي قائم با فاصله 61
1-7-3-2- سيستمهاي حفاظت كاتدي جريان تزريقي افقي با فاصله 61
1-7-3-3- سيستمهاي حفاظت كاتدي جريان مؤثر توزيع شده 62
1-7-3-4- سيستمهاي حفاظت كاتدي جريان تزريقي عمقي 63
1-7-4- معايب و محاسن سيستمهاي آندي جريان مؤثر 64
1-7-4-1- محاسن 64
1-7-4-2- معايب 64
1-7-5- ايستگاههاي آزمايش جريان مؤثر 64
بخش دوم شرايط 67
2-1- استانداردهاي قابل كاربرد 68
2-2- ملاحظات مربوط به طراحي و ساخت 68
2-3- سيستمهاي نيازمند حفاظت كاتدي 69
2-4- سيستمهايي كه نياز به حفاظت كاتدي ندارند 71
2-5- آزمايشهايي كه در محل صورت مي‌گيرد 71
2-6- انحرافات 71
بخش سوم (برنامه ريزي‌هايي جهت نگهداريهاي پيشگيرانه) 72
3-2- بررسي خوردگي در بازه‌هاي زماني كوتاه مدت 73
3-3- بررسي خوردگي 76
3-4- تنظيم مخزن آب 80
3-5- اصلاح عمليات بازرسي 82
3-6- آندهاي سيستم جريان مؤثر 84
3-7- بررسي سيستم جريان مؤثر 85
3-8- بررسي آندهاي گالوانيك 87
3-9- بررسي مقاومت اتصال 88
3-10- بررسي نشت و تراوش 89
3-11- سيستم‌هاي آند گالوانيك 90
3-12- ضرورت حفظ سوابق 91
بخش چهارم (ضرورتهاي برنامه ريزي نشده مربوط به تعمير و نگهداري) 92
4-1- مقدمه 93
4-2- عيب يابي سيستمهاي جريان مؤثر 93
4-2-1- ولتاژ DC 94
4-2-2- جريان DC 96
4-2-3- سيمهاي اتصال آند 99
4-2-4- اتصال سازه 100
4-2-5- ولتاژ AC به سمت سازه 101
4-2-6- فيوز 101
4-2-7- ديودها 102
4-2-8- پايه آند 102
4-2-9- جريان يكسو كننده 104
4-2-10- ولتاژ ورودي يك سو كننده 105
4-3- مشكلات عام سيستم جريان موثر 105
4-4- عيب يابي سيستمهاي حفاظت كاتدي گالوانيك 107
4-5- تست تداخل 108
4-6- كنترل خوردگي تداخلي 109
بخش پنجم (فرآيند بازرسي و ضوابط مربوط به آن) 114
5-1- مقدمه 115
5-2- قابليت اجرا 115
5-3- ضوابط 116
5-3-1- خطوط لوله فولادي و چدني 117
5-3-2- شرايط ويژه 117
5-3-3- لوله‌هاي آلومينيومي 118
5-3-4- لوله‌هاي مسي 119
5-3-5- لوله‌هايي از جنس فلزات نا مشابه 119
5-4- ملاحظات ديگر 119
5-5- الكترودهاي مرجع جايگزيني 120
بخش ششم (آزمايشها) 122
6-1- اندازه‌گيري پتانسيل 123
6-2-منابع خطا 123
6-2-1- دقت الكترود مرجع 123
6-2-2- خطاي افت IR 126
6-2-3- خطاي گراديان آند 127
6-2-4- خطاي مقاومت تماسي 127
6-2-5- خطاي پتانسيل‌هاي چندگانه 128
6-3- اندازه‌گيريهاي عملي پتانسيل‌هاي حفاظت كاتدي 129
6-3-1- انتخاب معيار آزمايش 129
6-3-1-1- سيستم‌هاي حفاظت كاتدي فدا شونده 130
6-3-1-2- سيستم حفاظت كاتدي جريان مؤثر 130
6-3-2- روش هاي ازمايش معيار 0.85 – در وضعيت ON 131
6-3-3- روشهاي آزمايش براي معيار 0.85 – در وضعيت OFF 134
6-3-4-روش‌هاي انجام ازمايش براي معيار 100 ميلي‌ولت 134
6-3-5- روش‌هاي انجام آزمايش در حالت OFF 134
6-3-6- انواع قطع كننده‌ها 135
6-4- روش‌هاي ازمايش اساسي پيل به پيل 135
6-5- روشهاي اندازه‌گيري بازده يكسو كننده 138
6-6- روشهاي آزمايش عايق 139
6-7- آزمايشات مربوط به پوشش‌ها 144
6-8- بررسي اتصالي بين دو سازه 148
6-9- سيستم‌هاي حفاظت كاتدي موقت 155
6-10- اندازه‌گيري مقاومت ويژه الكتروليت 159
6-10-1- روش 4- پين 159
6-10-2- روش آزمايش 2 پين 160
6-10-3- روشها ديگر 161
6-11- روش انجام آزمايش PH 163
6-11-1- روش آزمايش الكترود آنتيموان 163
6-11-2- روش‌هاي شيميايي آزمايش 165
6-12- تصحيح آزمايش افت IR 166
6-13- فرآيند آزمايش تداخل 173
نتيجه گيري 174
منابع .175
واژه نامه ..176
ديكشنري .177

2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
فایل pdf پایان نامه دوره کارشناسی با عنوان حفاظت کاتدی PDF 206 4.27 مگابایت دارد خیر 0 2
فایل word پایان نامه دوره کارشناسی با عنوان حفاظت کاتدی WORD 206 2.93 مگابایت دارد خیر 1 6