نمایش اطلاعات مطلب آشكارسازي استرس با استفاده از الگوهاي سيستم تنفس

  • سال انتشار: 1391
  • تعداد فایلها: 5
  • 4190 بار مشاهده توضیحات
  • 50 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده
استرس به عنوان بخشي از زندگي افراد، همواره بر روي سلامت جسماني آنها تاثير مي گذارد. اين تاثيرات به اندازه اي اهميت دارد كه ممكن است گاهي صدمات جبران ناپذيري بر جسم و روح داشته باشد. يكي از روش هاي تشخيص حالات روحي استفاده از شاخص هاي فيزيولوژيك ناشي از عملكرد سيستم عصبي خودكار مي باشد. در اين روش با تجزيه و تحليل سيگنال هاي حياتي بدن در حالت طبيعي كه با مشاهدات انساني قابل تشخيص و تفسير نيستند به تشخيص استرس پرداخته مي-شود. در اينجا به تاثيرات استرس بر روي سيگنال تنفس مي پردازيم. مي توان با استفاده از الگوي خاص در سيگنال هاي ثبت شده از دستگاه تنفس، پارامترهاي نشان دهنده ي استرس را استخراج كرد. بايد كاربر هنگام آزمون در شرايط مناسب روحي و جسمي قرار داشته باشد. در ضمن بايد شرايط محيطي تحت كنترل باشد تا محيط كمترين ميزان استرس را به كاربر وارد مي كند.
با سنسور ثبت سيگنال تنفس و نرم افزار LABCHART، سيگنال تنفسي مورد نظر را ثبت مي كنيم و با بررسي نظري، سيگنال هاي نامناسب و داراي نويز را حذف مي كنيم. با توجه به قابليت هاي نرم افزار داده هاي عددي مناسب براي تحليل را از سيگنال استخراج مي كنيم. در ادامه ,ويژگي هاي مورد نظر از سيگنال كه به صورت عددي استخراج شده است را در نرم افزار SPSS دسته بندي مي-كنيم و با استفاده از آزمون t تعين مي كنيم كه اين ويژگي ها تا چه ميزان مي توانند استرس را مشخص كنند. و در نهايت اين داده ها را طبقه بندي مي كنيم تا درصد صحت نتايج بررسي شود. اين داده ها مي تواند براي آشكارسازي استرس كاربرد داشته باشد. به طورمثال، زماني كه سيگنالي وجود دارد كه اطلاعاتي در رابطه با زمان وقوع استرس در آن نداريم مي توانيم با استفاده از اين داده ها زمان وقوع استرس را استخراج كنيم.
كلمات كليدي: استرس، سيگنال تنفس، آزمون استرس زا، استخراج ويژگي، طبقه بندي داده هافهرست مطالب
چكيده
فصل اول: مقدمه
1-1 اهميت و ضرورت پژوهش 4
1-2 تعاريف نظري......5
1-3 تعاريف عملياتي.5

فصل دوم: مفهوم استرس و تاثير آن بر تنفس
2-1 مقدمه ........8
2-1-1 انواع استرس ........9
2-1-2 علل ايجاد استرس ....10
2-2 تاثير استرس بر بدن .......11
2-2-1 اثر استرس روي هورمون ها .....11
2-2-2 اثر استرس روي قلب و عروق ..12
2-3 مكانيسم تاثير استرس ....13
2-3-1 راه هاي دفاعي بدن ...14
2-3-2 مغز و پاسخهاي دفاعي .....15
2-3-3 سايتوكاين‌ها به منزله مولكول‌هاي دفاعي ........16
2-3-4 استرس و سيستم ايمني ..17
2-3-5 ايمني و پاسخ‌هاي التهابي درون مغز .......18
2-4 عملكرد حركتي شش ها .18
2-4-1 بيماري‌هاي محدود كننده ريوي ......19
2-4-2 عوامل ايجاد بيماري هاي محدود كننده ريه ....21
2-5 تنفس و اهميت اكسيژن 21
2-5-1 روش هاي تنفس ......22
2-6 ساير روش هاي مرسوم تحليل استرس .22
2-6-1 تحليل بينايي ....23
2-6-2 فعاليت هاي قلبي و عروقي .......23
2-6-3 فعاليت مغزي ....25
2-6-4 فعاليت هاي پوستي، تنفسي و گفتار 25
2-6-5 روش تصوير برداري حرارتي .....27

فصل سوم: ثبت داده ها
3-1 مقدمه .....30
3-2 فرم هاي سلامت و تعيين سطح استرس كاربر ......31
3-3 تعيين آزمون استرس زا .31
3-4 نحوه ي انجام آزمون ........32

فصل چهارم: تحليل داده ها
4-1 مقدمه.......34
4-2 تحليل نظري داده ها ......34
4-3 ارزيابي ويژگي ها با استفاده از نرم افزار spss ........35
4-3-1 آزمون تي با نمونه هاي مستقل 35
4-3-2 تحليل آزمون تي با نمونه هاي مستقل .....36
4-3-3 آزمون تي با نمونه هاي دوتايي .37
4-3-4 تحليل آزمون تي با نمونه هاي دوتايي ......39
4-4 طبقه بندي تفكيك كننده ي داده ها ......39
4-4-1 نتايج طبقه بندي داده ها ..40


فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1 نتيجه گيري ...41
5-2 پيشنهادات ......42

فهرست منابع .43
پيوست ها 44
5فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.