نمایش اطلاعات مطلب اختلالات خواب , آزمايش و آزمايشگاه خواب (sleep lab)

  • سال انتشار: 1394
  • تعداد فایلها: 3
  • 4369 بار مشاهده توضیحات
  • 7 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

مقدمه
در سال هاي اخير خواب به عنوان يك پديده ي الكتريكي شناخته شده است و اختلالات آن بايد به عنوان يك نشانه ي مهم در نظر گرفته شوند. اين اختلالات مي تواند موجب اختلال در وضع فيزيولوژيك بدن يا بروز مشكلات عاطفي و رفتاري در افراد شود. نتيجه ي اين اختلالات تنها به زمان خواب محدود نمي شود بلكه در زمان بيداري نيز نمود پيدا مي كند. روش پلي سومنوگرافي روش مناسبي براي پي بردن به اختلال خواب در افراد مبتلا است.
در اين تحقيق سعي شده تا در ابتدا با تعريف كلي از خواب و مراحلي كه انسان ها در خواب طي ميكنند توضيحي در ارتباط با خواب سالم داده شود.هم چنين در فصل دوم به تفصيل در رابطه با انواع خواب كه بر دو نوع هستند و ارتباط آن با هر يك از مراحل خواب صحبت شده است.
در ادامه و در فصل سوم به تعريف اختلال خواب و اين كه عوامل به وجود آمدن اين اختلالات چيست و تاثير آنها در زندگي روزمره ي انسان ها به چه صورت مي باشد, پرداخته شده است.هم چنين در ادامه با برخي از مهم ترين اختلالات شايع خواب و روش هاي درمان آنها آشنا مي شويم.
در فصل چهارم به آزمايشگاه خواب مي رسيم. در اين فصل با 3 تا از مهم ترين تست هاي خوابي كه در دنيا انجام مي شود آشنا مي شويم كه عبارتند ار پلي سمونوگرافي , تست سنجش خواب آلودگي طي روز و تست سنجش توانايي بيدار ماندن. هم چنين در رابطه با اين موضوع كه هر كدام از تست هاي فوق در چه مواردي استفاده مي شوند و نشان گر كدام يك از اختلالات خواب مي باشند نيز صحبت مي شود.
در پنجمين و آخرين فصل از اين تحقيق نيز به آن چه كه در آزمايشگاه خواب رخ مي دهد مي پردازيم. در اين فصل تمامي سيگنال هاي زيستي كه شامل EEG, EMG و EOG و در حين آزمايش خواب ثبت مي شوند به طور كامل توضيح داده شده و هم چنين ارتباط آنها با هر يك از مراحل خواب مشخص مي شود . به علاوه در اين فصل آزمايشات ديگري كه در طول آزمايش خواب انجام مي شود از جمله آزمايش اشباع اكسيزن خون به اختصار توضيح داده ميشوند.
به طور كلي سعي شده تا يكي از مهم ترين بخش هاي زندگي هر انسان كه به طور تقريبي يك سوم از زندگي او را شامل مي شود, مورد بررسي قرار گيرد چرا كه اختلالات خواب تنها ساعاتي كه ما در خواب هستيم را تحت تاثير قرار نمي دهد, بلكه تاثير مستقيم و بسيار عميقي بر ساير بخش هاي زندگي مي گذارد. و هم چنين باعث بسياري از بيماري ها مي گردد.

فهرست
فصل اول ـ مقدمه 6
فصل دوم ـ خواب/انواع و مراحل آن 7
خواب............. 7
انواع خواب....... 7
مراحل خواب 7
شروع خواب 7
مرحله اول 8
مرحله دوم 8
مرحله سوم 8
مرحله چهارم 9
مرحله پنجم 9
نكاتي پيرامون مراحل خواب 10
فصل سوم-اختلالات خواب 11
- اختلال در خواب به چه معناست؟ 11
- علل به وجود آمدن اختلالات خواب 11
- خطرات ناشي از اختلال در خواب (خواب ضعيف) 11
- نشانه‌هاي اختلالات خواب 11
- آشنايي با بعضي از اختلالات شايع خواب 11
- دسته بندي اختلالات خواب 12
- تعريف برخي از اختلالات رايج خواب 13
- خروپف (Snoring) 13
- سندرم وقفه انسدادي حين خواب (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) 14
- سندرم وقفه تنفسي خواب مركزي ( Central Sleep Apnea Syndrome 15
- خواب ناكافي (Insomnia) 17
- سندرم پاهاي بيقرار (Restless Leg Syndrome-RLS) 18
- پرخوابي/ناركولپسي ( Narcolepsy ) 19
- راه رفتن در خواب(sleep-walking ) 19
- اختلال رفتار در مرحله خواب REM ( RBD-REM sleep Behavior Disorder) 20
- هراس شبانه ( (Night Terrors 20
- كابوس شبانه ( Nightmare ) 20
- صحبت كردن درخواب ( Sleep Talking) 21
- دندان قروچه ( (Bruxism 21
- سندرم نبود بيداري- خواب ۲۴ ساعته 21
- سندرم كلاين – لوين 21
فصل چهارم ـ آزمايشگاه خواب 22
- پلي سمونوگرافي 22
- موارد درخواست تست پلي سومنوگرافي 23
- تست سنجش خواب آلودگي طي روز 24
- تست سنجش توانايي بيدار ماندن 25
فصل پنجم ـ آزمايشات خواب 27
- سيگنال هاي بيولوزيكي 27
- الكتروانسفالوگرافي – EEG 28
• امواج آلفا 28
• امواج بتا 28
• امواج تتا 28
• امواج دلتا 28
انواع مختلف امواج مغزي در الكتروانسفالوگرام طبيعي 29
• امواج مغزي در خواب 29
- الكتروميوگرافي - EMG 30
- الكترواكولوگرافي - EOG 33
- درصد اشباع اكسيژن خون 33
- بررسي همزمان سيگنال هاي بيولوزيكي 34
فصل ششم – نتيجه گيري 37
فصل هفتم-مراجع و منابع 38
3فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.