نمایش اطلاعات مطلب شبيه سازي پروازهاي مسافري در فرودگاه بين المللي مهرآباد

  • تعداد فایلها: 1
  • 5621 بار مشاهده توضیحات
  • 23 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده
محيط فرودگاه محيطي مطلوب براي شبيه سازي است. فرايندها پيوسته، پيچيده و احتمالي اند. از طرف ديگر فرودگاه محيطي است كه عوامل مختلفي در تصميم گيري هاي آن دخالت دارند و روشهاي تحليلي و مدلهاي رياضي نمي توانند همه اين عوامل را در نظر بگيرند. بنابراين استفاده از شبيه سازي ضروري به نظر مي رسد. در اين پژوهش مراحل كاركردي اصلي در پايانه مسافري فرودگاه بين المللي مهرآباد شبيه سازي شده است. با توجه به لزوم پويايي سيستم هاي فرودگاهي و تغييراتي كه براي انطباق با استانداردهاي خدماتي و امنيتي جهاني لازم است، بازبيني روشها و فرآيندهايي كه براي ارائه بهترين خدمات لازم است، در اين پژوهش انجام شد. سپس با توجه به قابليت هاي نرم افزار هاي جديد كه اين امكان را به تصميم گيرندگان سيستم هاي فرودگاهي مي دهد كه بتوانند سيستم را با نگرش هاي جديدي شبيه سازي كنند. انيميشن نرم افزارهاي شبيه سازي اين امكان را مي دهد كه ديد شهودي مناسب تري نسبت به سيستم بدست آيد و براي رسيدن به سطوح عملكردي بالاتر بهبودها و تغييرات مناسب تشخيص داده شد و سپس اعمال گردبد.

لغات كليدي: شبيه سازي، مدلسازي ،پايانه مسافري، فرودگاه بين المللي

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول:شبيه سازي
مقدمه
سيستم ها
مدلها
تعريف شبيه ساز ي
چه موقع از شبيه سازي استفاده كنيم
انواع شبيه سازي
شبيه سازي هماني :
شبيه سازي مجازي:
شبيه سازي آزمايشگاهي :
شبيه سازي كامپيوتري :
مدلسازي در شبيه سازي
فرايند شبيه سازي
تشريح فرايند شبيه سازي
تدوين مساله :
تعريف سيستم :
آيا از شبيه سازي استفاده شود؟
تدوين مدل :
تدارك داده ها:
برگردان مدل :
تعيين اعتبار:
برنامه ريزي استراتژيك و تاكتيكي :
آزمايش كردن و تفسير (تحليل حساسيت ):
كاربردهاي شبيه سازي
مزايا ي شبيه سازي كامپيوتري
معايب شبيه سازي كامپيوتري:
موارد كاربرد شبيه سازي در فرودگاه
فصل دوم: معرفي سيستم پايانه مسافري
اهداف پايانه مسافري
فلسفه هاي مديريت ترمينال
كاركردهاي پايانه مسافربري
طرحهاي پايانه
امكانات متمركز در مقابل غيرمتمركز
قابليت رقابتي فرودگاه
تكنيك هاي مديريت عملكرد در فرودگاه ها
Hub-and-spoke سيستمهاي
تئوري صف در مقابل شبيه سازي
چك معمولي در مقابل چك اختصاصي
باز كردن و بستن پويا در مقابل ايستا
افزايش ساعت چك قبل از شروع پرواز
اضافه كردن مسافران معمولي بر مسافران درجه يك
صف هاي بانكي
فضاي مورد نياز براي نواحي انتظار
اهميت سطح سرويس
اهميت زمان استقرار
شاخص سرويس
ظرفيت امكانات
ظرفيت ايستا:
ظرفيت پويا:
ظرفيت مستمر:
تاثيرات واقعه سپتامبر
تاثير واقعه سپتامبر بر مديريت زنجيره ارزش
شبيه سازي پايانه فرودگاه
تحولات صنعت هواپيمايي در آينده نزديك: جريان ايده آل فرآيند
معرفي
دامنه
نتيجه گيري
فرضهاي عمومي
فرض هاي تبادل اطلاعات
فرض هاي بار
فرآيند قبل از پرواز
فرآيند سوار شدن به هواپيما
رسيدن هواپيما
كنترل مرز
جمع آوري بار
بعد از پرواز
استاندارد هاي بين المللي جريان ايده آل فرآيند
قبل از پرواز
چك سوار شدن به هواپيما
كنترل مرز ورودي
واژه نامه
فصل سوم: شبيه سازي پروازها
روش جمع آوري داده ها
مشكلات مرتبط با بررسي هاي فرودگاهي
نمودار فرآيندهاي موجود در پايانه مسافري
فرم گردآوري داده ها
Arena معرفي نرم افزار
Enterprise Dynamics معرفي نرم افزار
ورودي هاي مدل
تحليل ورودي ها
Arena يافتن بهترين تابع توزيع در
ED يافتن بهترين تابع توزيع در
جدول توابع توزيع
مدل سازي
Arena مدل
Arena عناصر مدل
ED مدل
ED اتمها در مدل
تحليل خروجي ها
Arena نمونه اي از گزارش هاي مدل لندن در
Arena فاصله اطمينان در
Arena سناريوهاي متفاوت براي مدل
Arena تحليل تغييرات نيروي انساني در مدل
ED نمونه اي از گزارش هاي مدل لندن در
ED فاصله اطمينان در
بررسي صف ها
بررسي سرورها
ED سناريوهاي متفاوت براي مدل
فهرست منابع
پيوست ها
پيوست 1:نمونه اي از فرم گردآوري داده ها
پيوست 2: مقايسه نرم افزارهاي شبيه سازي
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
پيوست 3: رده بندي فرودگاهها در سال
پيوست 4: ترافيك مسافر در سال در فرودگاههاي جهان
پيوست 5: سازمانهاي بين المللي مرتبط با صنعت هواپيمايي
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل پایان نامه با فرمت PDF PDF 201 4.79 مگابایت دارد خیر 1 23