نمایش اطلاعات مطلب تحليل اجزاي سوخت رساني خودرو هاي گاز سوز

  • سال انتشار: 1391
  • تعداد فایلها: 2
  • 4797 بار مشاهده توضیحات
  • 9 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

كيت هاي تبديل براي تبديل خودروهاي بنزيني به گاز سوز مورد استفاده قرار مي گيرد . كيت هاي تبديل داراي اجزايي هستند كه شامل لوله ها ،رگلاتور ،ميكسر ،واحد كنترل الكترونيكي ،پيش انداز جرقه ،شبيه ساز و...
مخازن CNG كه جهت ذخيره سازي سوخت در خودرو مورد استفاده قرار مي گيرد . وبراي هرنوع خرودرويي نكات مهم در طراحي خودروهاي سبك گاز سوز ،انتخاب و نصب صحيح يك مخزن مي باشد و محدود يتهاي وزني ،قيمتي ،فضاي اشغال شده اين نوع مخازن در اين خودروها اهميت بسياري دارد.
ايستگاه هاي CNG جهت پر كردن مخاز ن خوروهاي گاز سوز مورد استفاده قرار ميگيرد .
يكي از مهمترين كاربرد هاي مواد مركب ،مخازن تحت فشار مي باشد . روش معمول در ساخت كپسول هاي كامپوزيت ،روش پيچش الياف است . اندازه هاي نسبي قسمت هاي كپسول با توجه به فشاري كه كپسول بايد تحمل كند طراحي ميشود.فهرست
عناوین صفحه
مقدمه.1
1فصل اول – کیت های تبدیل
1-1تحول سیستم های کیت گاز سوز.........7
2-1نسل اول........7
3-1تشریح عملکرد کیت های نسل اول......8
4-1نسل دوم .......10
5-1تشریح عملکرد کیت های نسل دوم.....11
6-1نسل سوم .....12
7-1 تشریح عملکرد کیت های نسل سوم ........13
8-1 نسل چهارم....13
9-1 تشریح عملکرد کیت های نسل چهارم .14
10-1 اجزای کیت ......15
11-1 لوله ها..15
12-1 لوله های گاز فشار بالا........16
13-1 لوله های گاز فشار پایین .....18
14-1 رگولاتور .......19
15-1رگولاتور سه مرحله ای 22
16-1رگولاتور دو مرحله ای....22
17-1 دو رگولاتور به صورت جداگانه .........22
18-1سوئیچ تبدیل ......23
19-1 کارکردن در حالت بنزین ...24
20-1کار کردن در حالت بنزین وگاز (سوئیچ تبدیل خودکار)...24
21-1کار کردن در حالت گاز...24
22-1میکسر(Mixer) ...25
23-1 اصول کارکرد میکسرها .........26
24-1 انواع میکسرها .......26
25-1محل قرار گیری میکسر 28
26-1 واحد کنترل الکترونیکی (ECU) 31
27-1ساختمان ECU..32
28-1 محل نصب ECU..... 32
29-1 پیکربندی ECUهای گاز وبنزین .....33
30-1 سیستم کنترل لامبدا ....35
31-1 پیش انداز جرقه ....... 35
32-1 شبیه ساز الکترونیکی 37
33-1حسگر ها . 38
34-1حسگر دمای هوای ورودی (LAT) .. 39
35-1 حسگر موقعیت دریچه گاز (TPS) ..... 41
36-1 حسگر خلاء (Vacuum Sensor) ........42
37-1 شیرهای CNG ........42
38-1 شیر مخزن ...... 45
39-1 شیر های سولونوئیدی ........46
40-1 شیر سوخت گیری ... 48
41-1 موتور پله ای ...49
42-1 نکات قابل توجه قبل از تبدیل موتور ....... 49
43-1 ملاحظات نصب کیت های میکسری معمولی .... 52
2فصل دوم – مخازن سوخت
1-2مقدمه .54
2-2 عملكرد و شرايط مخازن CNG ........57
3-2تعيين مخزن با توجه به نوع خودرو......58
4-2انواع مخازن CNG.61
5-2مخازن CNG-I......61
6-2مخازن CNG-II.....61
7-2مخازن CNG-III...62
8-2مخازن CNG-IV...63
9-2اجزاي مخزن CNG-IV...65
10-2مقايسة انواع مخازن.........67
11-2فناوري توليد مخازن گاز طبيعي فشرده.........67
12-2توليد مخازن نوع 168
13-2توليد مخزن از مادة اولية ورق...68
14-2توليد مخزن از مادة اولية لوله....70
15-2توليد مخزن از مادة اولية شمشال........70
16-2توليد مخازن نوع 2.........71
17-2الياف پيچي.71
18-2توليد مخازن نوع 372
19-2ساخت كامپوزيت هاي پيشرفته.72
20-2توليد مخازن نوع 4.73
21-2طراحي مخازن........74
22-2الزامات طراحي......75
23-2محدوديت هاي طراحي....75
24-2اصول حاكم براي طراحي مخازن CNG.......75
25-2مراحل انجام طراحي........76
26-2مراحل محاسبه قيمت مخزن.......76
27-2استانداردهاي مخازن....77
28-2استاندارد ISO...78
29-2تعدادي از استانداردهاي مخازن CNG.......79
30-2استاندارد (ISO/FDIS/11439 (CNG4.......79
31-2استانداردهاي رايج در ايالات متحده.80
32-2استانداردهاي ملي ايران.83
33-2آزمون هاي مخازن CNG...84
34-2بازرسي اولتراسونيك....85
35-2آزمون سختي سنجي......85
36-2آزمون تعيين حجم.86
37-2نحوة انجام بازرسي........91
38-2ويژگي هاي بازرس......95
39-2مكانيزم هاي آسيب.......95
40-2آسيب هاي معمول در مخازن ذخيرة گاز طبيعي...96
41-2به وجود آمدن آسيب درهنگام شكل دهي آستر....96
42-2آسيب درهنگام ايجاد پوشش كامپوزيت......97
43-2اطلاعات مربوط به علامت گذاري مخزن...97
44-2فناوري هاي جديد در مخازن CNG.........98
45-2مخازن تطابق پذير100
46-2مخازن با قطر بزرگتر......101
47-2طراحي نوع خاصي از مخزن CNG ساخته شده از جنس آلومينيوم و پلاستيك تقويت شده....102
3 فصل سوم – ایستگاه های سوخت گیری
1-3مقدمه ......105
2-3انواع ايستگاه سوخت رساني CNG 108
3-3 ايستگاه سوخت رساني كُند .108
4-3ايستگاه سوخت رساني سريع ...109
5-3ايستگاه سوخت رساني مادر-دختر .....111
6-3تجهيزات ايستگاه سوخت رساني CNG ......113
7-3كمپرسور......113
8-3مقدمه.113
9-3طراحي كمپرسور....115
10-3نكات طراحي.......116
11-3پارامتر هاي طراحی........119
12-3لوله كشي...120
13-3محرك كمپرسور..122
14-3محفظه ها..125
15-3نصب تجهيزات....127
16-3آلودگي مربوط به روغن روانساز كمپرسور..129
17-3مخازن........130
18-3انواع مخازن.........131
19-3مخازن ترتيبي ( آبشاری).........132
20-3مخازن بافر.134
21-3طراحي مخازن.....135
22-3طراحي مخازن DOT...135
23-3مخازن ASME..136
24-3خشك كن 136
25-3كيفيت CNG.....137
26-3دماي نقطة شبنم...138
27-3معيارهاي طراحي.139
28-3انواع روش هاي نم گيري........139
29-3محل نصب خشك كن..140
30-3انواع خشك كن ها........140
31-3دستگاه خشك كن PSA........140
32-3دستگاه خشك كن TSA.......141
33-3توزيع كننده.........143
34-3فشار سوخت دهي.........144
35-3جبران دما..144
36-3محدوديت هاي عملي....144
37-3اجزاي توزيع كننده.........145
38-3جريان سنج145
39-3حسگرهاي فشار..146
40-3صفحه نمايش.......147
41-3اتصالات قطع كننده........147
42-3شلنگ.........148
43-3نازل سوخت رساني.......148
44-3شير و تنظيم كننده ها.....148
4 فصل چهارم – طراحی کپسول های گاز فشرده
1-4مقدمه 151
2-4طراحی مخازن تحت فشار........151
3-4سر پوشها ...153
4-4سیلندرهای کامپوزیتی .....154
5-4طراحی سیلندرهای کامپوزیتی ..157
6-4طراحی سرپوش سیلندر کامپوزیت ....159
7-4روابط هندسی ونیرویی ..159
8-4روشهای تحلیل تئوری شبکه ای ........161
9-4تئوری لایه ای برای مواد مرکب ........162
10-4تابع هدف ومحدودیت های بهینه سازی......164
11-4بهینه سازی براساس ضریب شکل.....165
5 فصل پنجم –نتیجه گیری وپیشنهادات 168
مراجع .....171
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.