نمایش اطلاعات مطلب مباني طراحي مدارهاي استخراج حلالي در هيدرومتالورژي

  • سال انتشار: 1391
  • تعداد فایلها: 2
  • 5765 بار مشاهده توضیحات
  • 23 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده :
از دوره برت لوت و جانك فيليش كه براي نخستين بار توزيع گونه هاي مختلف فلزي را در دو فاز مخلوط نشدني اعلام كردند، تكنيك و نظريه استخراج با حلال پيشرفت چشمگيري بعنوان نظريه¬ها و دانش محلول¬ها و كمپلكس¬هاي فلزي داشته است. فرآيند استخراج با حلال به¬عنوان يك فرآيند منحصربه¬فرد و واحد در صنعت هيدرومتالورژي براي بازيابي بسياري از فلزات غير آهني بكار برده مي شود.
استخراج با حلال مي¬تواند يك روش بسيار كارا براي بدست آوردن فلز مس باشد. در طي فرآيند استخراج با حلال ممكن است فلزات و يا ناخالصي هايي باعث مزاحمت در فرآيند استخراج شوند، از جمله كلسيم، منيزيم، آهن، منگنز و... مي¬باشد كه بايد در مرحله اسكراب اين ناخالصي¬ها را حذف كرد. از جمله استخراج كننده هاي مهمي كه در فرآيند استخراج حلالي مس كاربرد دارند مي توان به ، ، و نيز براي جداسازي مس از استخراج كننده¬هاي ديگر چون ، و ... ( كه البته بهترين بازده استخراج با حلال مشاهده شده است) اشاره نمود. معروفترين رقيق كننده هايي كه براي استخراج با حلال مس براي بهبود خواص حلال مانند ويسكوزيته و وزن مخصوص بكار ميرود نفت سفيد است. در بعضي از موارد تاثير هم افزايي و مخلوط بعضي از حلال ها با هم مطلوب به نظر مي رسد( مثلا تاثير هم افزايي و ) . از عوامل مهم كاربردي كه بايد در فرآيند استخراج با حلال مورد آناليز و تجزيه و تحليل و بهينه سازي قرار گيرند مي توان به تاثير دما، ، زمان تماس دو فاز آبي و آلي، حلال¬هاي مورد استفاده و غلظت آنها، وجود ناخالصي و تعداد مراحل استخراج و استريپينگ اشاره نمود.از جمله محلولهاي آبي كه مي توان مس را از آن استخراج كرد مي توان به محلول اسيد سولفوريك (محلول¬هاي سولفاته)، اسيد نيتريك (محلول¬هاي نيتراته)، اسيد كلريدريك (محلول¬هاي كلريدي) و آمونياك (محلول¬هاي قليايي اشاره كرد).


فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول: استخراج با حلال
1-1- پيشگفتار....4
1-2- هيدرومتالورژي7
1-3- فوايد و اهميت فرآيندهاي متالورژيكي....10
1-4- استخراج با حلال.11
1-5- فرآيند كاربردي و عملي استخراج با حلال.....13
1-6- تجهيزات لازم در كاربرد استخراج با حلال. ..15
1-6-1- همزن- ته¬نشين كننده..15
1-6-2- استخراج كننده ستوني..17
1-6-2-1- ستون پر شده......17
1-6-2-2- ستون ضربه-اي.....18
1-6-2-3- ستون با ديسك گردان....18
1-7- خصوصيات حلال استخراج كننده......22
1-8- شيمي استخراج با حلال براي فلزات اصلي....24
1-8-1- استخراج كننده كي ليت......24
1-8-1-1- ساختار.....24
1-8-1-2- شيمي استخراج...24
1-8-1-3- اصلاح كننده..25
1-8-1-4- ويژگي¬هاي خاص.25
1-8-2- استخراج كننده جفت يون...25
1-8-2-1- ساختار.....25
1-8-2-2- شيمي استخراج....26
1-8-2-3- اصلاح كننده..26
1-8-2-4- ويژگي¬هاي خاص.26
1-8-3- استخراج كننده خنثي يا محلول......27
1-8-3-1- ساختار.....27
1-8-3-2- شيمي استخراج...27
1-8-3-3- ويژگي¬هاي خاص.27
1-8-4- استخراج كننده اسيدهاي آلي...28
1-8-4-1- ساختار.....28
1-8-4-2- شيمي استخراج...28
1-8-4-3- ويژگي¬هاي خاص.28
1-9- استخراج مس29
1-10- بافر آبي.29
1-11- نوع استخراج كننده30
1-11-1- LIX984N......30
1-11-2- آكورگا5640...30
1-11-3- LIX622N......30
1-12- پايداري استخراج كننده-ها...31
1-13- رقيق كننده-ها....31
1-14- تعريف رقيق كننده.32
1-15- شرايط عمومي رقيق كننده.33
1-16- دلايل استفاده از رقيق كننده....33
فصل دوم: بازيابي مس از محلول¬هاي سولفاته
2-1- پيشگفتار.36
2-2- اسيد سولفوريك..37
2-2-1- كارخانه مس بلوبورد......39
2-2-2- كارخانه مس بغداد..44
2-2-3- كارخانه مس نچانگا.47
2-2-4- كارخانه مس آناماكس...49
2-3- كارخانه¬هاي مشابه با اسيد سولفوريك.....52
فصل سوم:بازيابي مس از محلول¬هاي نيتراته و كلريدي
3-1- سيستم¬هاي اسيد نيتريك و اسيد سولفوريك- اسيد نيتريك64
3-1-1- كارخانه مس كني كات..64
3-1-1-1- مزاياي استفاده از اسيد نيتريك...65
3-1-1-2- معايب استفاده از اسيد نيتريك....66
3-2- سيستم كلريدي...66
3-2-1- كارخانه مس سيمت66
3-2-2- كارخانه مس بورئو...68
3-2-3- كارخانه مس ماينميت...70
فصل چهارم:بازيابي مس از محلول¬هاي آمونياكي
4-1- سيستم¬هاي آمونيوم قليايي سولفاتي- كربناتي....74
4-1-1- كارخانه مس آناكوندا آربتر..74
4-1-2- كارخانه مس كابل...76
4-2- جدايش مس از كبالت و نيكل.....79
4-3- جدايش مس از كبالت و نيكل و روي83
4-3-1- سيستم قليايي مس، نيكل و روي....86
فصل پنجم:طراحي مدارهاي استخراج با حلال مس
5-1- مقدمه......91
5-2- توسعه نمايش گرافيكي....92
5-3- نمايش مدار.. 99
5-3-1- نمايش بنيادي ( xnمفروض است)100
5-3-2- نمايش بنيادي (A/O مفروض است)...102
5-4- دستورالعمل براي وضعيت مسير فرعي.102
5-5- دستورالعمل براي بازسازي¬هاي متوسط104
5-6- مثال-ها...105
5-6-1- مدار 2E-1S.....105
5-6-2- مدار 2E-1S.....105
5-6-3- مدار 2E-2S.....106
5-6-4- مدار دوتايي 2E-2S...107
5-6-5- مدار 1E-2S.....108
5-6-6- مدار 1E-3S.....109
5-6-7- مدار با 2E-2S بازسازي متوسط....110
5-6-8-مدار 1E-2S با آبشار.....112
5-7-تذكرات و نتايج...113
فصل ششم:بررسي انواع همزن- ته¬نشين كننده براي استخراج با حلال مس
6-1- مقدمه.. 116
6-2- انواع همزن- ته¬نشين كننده¬هاي مورد استفاده در كارخانه هاي استخراج با حلال مس تجاري117
6-2-1- همزن- ته¬نشين كننده مرسوم117
6-2-1-1- مزاياي طرح مرسوم.120
6-2-1-2- معايب طرح مرسوم.121
6-2-2- همزن- ته¬نشين كننده كربز....122
6-2-2-1- مزاياي طرح كربز.....124
6-2-2-2- معايب طرح كربز......125
6-2-3- همزن- ته¬نشين كننده جريان معكوس......125
6-2-3-1- مزاياي طرح جريان معكوس126
6-2-3-2- معايب طرح جريان معكوس126
6-2-4- همزن- ته¬نشين كننده VSF...127
6-2-4-1- مزاياي طرح VSF....128
6-2-4-2- معايب طرح VSF....128
6-3- انواع همزن- ته¬نشين كننده ها براي استخراج با حلال مس در مقياس پايلوت.129
6-3-1- همزن- ته¬نشين كننده حلقوي شكل..129
6-3-1-1- مزاياي طرح حلقوي شكل...129
6-3-1-2- معايب طرح حلقوي شكل....129
6-3-2- همزن- ته¬نشين كننده الكترواستاتيك130
6-3-2-1- مزاياي طرح الكترواستاتيك.131
6-3-2-2- معايب طرح الكترواستاتيك.131
جمع بندي و نتيجه گيري132
منابع و مآخذ...134
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.