لیست پروژه ها و تحقیقات دانشگاهی رشته شیمی

لیست مجموعه هاتوضیح کوتاه
پایان نامه دوره کارشناسی3پایان نامه های دوره کارشناسی رشته شیمی و مهندسی شیمی
گزارش کارآموزی5مجموعه گزارشهای ارائه شده در دوره کارآموزی دانشجویان رشته شیمی و مهندسی شیمی
پروژه های تحقیقاتی1پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی دروس دانشگاهی رشته مهندسی شیمی و نفت
پروژه های محاسباتی1